Национални ИПА координатор

Влада Републике Србије је на седници 24. новембра 2022. године за Националног ИПА координатора (НИПАК) именовала министра  за европске интеграције проф. др Тању Мишчевић. НИПАК је одговоран за свеукупан процес стратешког планирања, координацију програмирања, праћење спровођења, вредновање и извештавање о ИПА II помоћи, као и за сарадњу са Европском комисијом у вези са коришћењем ИПА II.

НИПАК има подршку Техничког секретаријата чије надлежности су дефинисане у члану 22 (за децентрализовано управљање) и члану 32 (за централизовано управљање) Уредбе о спровођењу ИПА.

За ТЕХНИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ НАЦИОНАЛНОГ ИПА КООРДИНАТОРА (НИПАК ТС) одређено је Министарство за европске интеграције - Сектор за планирање, програмирање, праћење и извештавање о средствима ЕУ и развојној помоћи. Министарство за европске интеграције у овом домену обавља послове који се односе и на: координацију фондова ЕУ (помоћник министра); обављање стручних и административно-техничких послова за одговорно лице за послове оперативне структуре за управљање програмима прекограничне сарадње у оквиру ИПА II;  Тело за координацију програмирања, праћење и вредновање у оперативној структури за управљање акционим програмима претприступне помоћи у оквиру ИПА II; Тело за програме прекограничне сарадње у оперативној структури за управљање програмима прекограничне сарадње у оквиру ИПА II.

НАЦИОНАЛНИ СЛУЖБЕНИК ЗА ОДОБРАВАЊЕ јесте функционер кога поставља Влада или државни службеник на положају кога поставља Влада на предлог министра надлежног за финансије. Национални службеник за одобравање обавља послове у вези са финансијским управљањем средствима ЕУ у Републици Србији и стара се о делотворном функционисању система интерних контрола у вези са ИПА II у смислу обезбеђивања законитости и регуларности трансакција.

Остале институције и тела значајна за управљање програмима претприступне помоћи ЕУ у Републици Србији су:

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - Одељење за национални фонд за управљање средствима претприступне помоћи Европске уније у оквиру Сектора за управљање средствима Европске уније, за Национални фонд у управљачкој структури националног службеника за одобравање; Група за хармонизацију система управљања и контроле средствима претприступне помоћи Европске уније у оквиру Сектора за управљање средствима Европске уније, за Тело за подршку националном службенику за одобравање у управљачкој структури националног службеника за одобравање; Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније, за Тело за уговарање у оперативној структури за управљање акционим програмима претприступне помоћи у оквиру ИПА II и у оперативној структури за управљање програмима прекограничне сарадње у оквиру ИПА II; Одсек за сузбијање неправилности и превара у поступању са средствима Европске уније за Тело за сузбијање неправилности и превара у поступању са средствима Европске уније

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - Сектор за рурални развој, за Управљачко тело у оперативној структури за управљање програмом руралног развоја у области пољопривреде (ИПАРД програм) у оквиру ИПА II; Управа за аграрна плаћања, за ИПАРД агенцију у оперативној структури за управљање програмима руралног развоја у области пољопривреде (ИПАРД) програм у оквиру ИПА II.