Информације Актуелности

Консолидована верзија Уговора о ЕУ и Уговора о функционисању ЕУ доступна и на српском језику

20. децембар 2019. | Београд

Консолидована верзија Уговора о ЕУ и Уговора о функционисању ЕУ доступна и на српском језику

Превод Консолидоване верзије Уговора о Европској унији и Уговора о функционисању Европске уније на српски језик завршен је заједничким радом Министарства за европске интеграције и Републичког секретаријата за законодавство. На стручној редактури текста превода радио је велики број редактора из државних органа и организација, као и Народне банке Србије, а у њој су учествовали и представници академске заједнице.

Уговор о Европској унији и Уговор о функционисању Европске уније, уз Повељу Европске уније о основним правима и Уговор о оснивању Европске заједнице за атомску енергију, представљају примарно законодавство Европске уније које је на снази. Ови уговори су резултат измена које је увео Уговор из Лисабона из 2008. године, којим је решена дуга криза у ЕУ настала 2005. године, одбацивањем предлога Уговора о уставу на референдумима у Француској и Холандији. Ступањем на снагу Лисабонског уговора 1. децембра 2009. године, ЕУ добија председника Европског савета и Високог представника за спољне послове и безбедносну политику, који је истовремено потпредседник Европске комисије. Број области у којима се одлуке доносе квалификованом већином увећао се за око 50 нових области, укључујући правну и полицијску сарадњу, образовање и економску политику. Консензус је и даље потребан за спољну политику, одбрану, социјална питања, опорезивање и културу. Национални парламенти такође су добили више права да надгледају рад органа ЕУ. Лисабонски уговор се позива и на Повељу о основним правима, које се у свом раду морају придржавати сви органи ЕУ.