Објављено ново издање „Приручника за превођење правних аката Европске уније“

23. јул 2019. | Београд

Објављено ново издање „Приручника за превођење правних аката Европске уније“

Министарство за европске интеграције, у сарадњи са Републичким секретаријатом за законодавство, објавило је шесто измењено и допуњено издање публикације „Приручник за превођење правних аката Европске уније“.

Циљ овог Приручника је да олакша процес превођења, али се може користити и у свим фазама редактуре јер је реч о јединственом процесу чија је сврха успостављање стандарда и висок квалитет превeдeних текстова.

„Приручник за превођење правних аката Европске уније“ састоји се из три дела. У првом делу представљене су врсте правних аката, њихове карактеристике и обрасци. Други део Приручника односи се на само превођење и у њему се налазе општа и посебна упутства за превођење, док је трећи део намењен представљању општих појмова у вези са ЕУ.

Министарство за европске интеграције има улогу централног координативног тела за све фазе процеса припреме правних тековина ЕУ на српском језику, а задуженo је и за креирање терминолошке базе и преводилачких меморија, извештавање и одређивање приоритета за превођење у сарадњи са осталим органима државне управе. Републички секретаријат за законодавство, ресорна министарства и остали органи државне управе, у оквиру процеса припреме правних тековина ЕУ на српском језику, обављају послове правнoтехничке, односно стручне редактуре превода. За коначну верификацију преведених текстова задужена је посебна Радна група за верификацију, састављена од представника свих институција које учествују у процесу.

Припрема правних тековина Европске уније на службеном језику државе кандидата неопходaн je услов за чланство и велики изазов пред којим се налазе све државе које се припремају за пуноправно чланство у Европској унији.