Јавни позив за ангажовање лица уговором о привременим и повременим пословима

09. март 2023.

Крајњи рок за достављање пријава:
24. март 2023. у 15h

Опис посла: возач путничког возила на релацији Нови Сад – Београд – Нови Сад, радним данима.

Услови које кандидат мора да испуњава

-    држављанство Републике Србије;
-    средња стручна спрема друштвеног или природног смера;
-    возачка дозвола Б категорије и
-    возачко искуство од минимум 15 година Б категорија.

Изборни поступак 

Са кандидатима који испуњавају услове за ангажовање биће обављен интервју у просторијама Министарства за европске интеграције у Београду, Немањина 34. О тачном датуму и времену интервјуа кандидати ће благовремено бити обавештени, путем електронске поште, на електронску адресу коју буду навели у својим пријавама.

Начин подношења пријава и њени обавезни елементи

Пријаве се подносе на електронску адресу tibor.pinter@eu.rs. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања огласа, односно до 24.3.2023. године до 15,30 часова. Пријаве које пристигну након наведеног рока сматраће се неблаговременим и неће се узети у разматрање.

Пријава се подноси на српском језику и мора да садржи:

-    име и презиме кандидата, контакт адресу, електронску адресу и контакт телефон;
-    податке о образовању;
-    податке о возачком искуству са Б категоријом;
-    мотивацију кандидата;
-   изјаву о сагласности кандидата да се његово име и презиме може користити у сврху спровођења овог поступка, те објавити на интернет презентацији Министарства за европске интеграције и
-   својеручни потпис кандидата.

Напомене:  

Сви изрази у овом јавном позиву који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без разлике на особе женског и мушког рода.

Одлуку о додели уговора можете да преузмете овде.