НПАА

НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМ ЗА УСВАЈАЊЕ ПРАВНИХ ТЕКОВИНА ЕУ (NPAA)

Национални програм за усвајање правних тековина Европске уније представља детаљан, вишегодишњи план усклађивања домаћих прописа са прописима ЕУ, за период 2013 - 2016. Израђен је тако да повезује европско законодавство и домаћи правни поредак како би се у сваком тренутку пратили темпо, обим и квалитет тог усклађивања. Право Уније подељено је у складу са надлежношћу државних органа, чиме је омогућено и редовно планирање и праћење њихових законодавних активности.

Национални програм за усвајање правних тековина Европске уније представља наставак Националног програма за интеграцију (НПИ) који је реализовн у периоду од 2008. до 2012. и обезбеђује контитуитет процеса усклађивања законодавства. Подсећамо да је у целини, посматрајући прописе који су планирани за усвајање у периоду од јула 2008. године до 31. децембра 2012. године НПИ испуњен 88 одсто, односно да је од 1172 планирана закона и подзаконских аката усвојено 1030.

Шта садржи овај документ?

Основни делови документа прате структуру сва три критеријума за чланство из Копенхагена - за политички, економски и за способност државе да преузима обавезе из чланства. За сваки од ова три наведена дела документа пратиће се преглед тренутног стања, затим приоритети за 2013. годину у погледу усклађивања законодавства, административни капацитети, мере за спровођење приоритета, мере планиране за период 2014-2016, обавезе из Споразума о стабилизацији и придруживању и Прелазног трговинског споразума, као и преглед актуелне и планиране иностране развојне помоћи Републици Србији.

Овај план прати динамику приступних преговора са ЕУ и ревидира се на годишњем нивоу, у складу са оствареним корацима у процесу преговора о чланству.

За 2013. планирано је усвајање 337 прописа од којих су 65 закони, а предвиђено је да се за сваку наредну годину, на почетку, дефинише детаљна законодавна активност. Такође, овако планирање значајно ће допринети да се убрза скрининг као прва фаза отварања преговора, односно анализа усклађености домаћег законодавства са правом ЕУ.

Канцеларија за европске интеграције, као и у случају НПИ, припрема извештаје о спровођењу Плана на тромесечном нивоу и достављати их Влади ради разматрања и одлучивања.

Каква је структура NPAA?

Структура Националног програма за усвајање правних тековина ЕУ укључује три основна дела документа и три прилога.

Основни делови документа:

1. Политички критеријуми

2. Економски критеријуми

3. Способност преузимања обавеза из чланства.

Прилози:

1. Прилог А - План усклађивања законодавства РС са правним тековинама Европске уније и преглед мера за спровођење;

2. Прилог Б - Планирана буџетска средства;

3. Прилог В - Мере планиране у оквиру процеса превођења и израде националне верзије правних тековина Европске уније.