Информације Актуелности

Усвојен Акциони план за Поглавље 22 – Регионална политика и координација структурних инструмената

8. април 2019. | Београд

Влада Србије, на седници одржаној 4. априла 2019. године, усвојила је Акциони план за Поглавље 22 – Регионална политика и координација структурних инструмената. Израда Акционог плана представља мерило за отварање Поглавља 22.

Аналитички преглед и оцена усклађености са правним тековинама ЕУ, односно скрининг за Поглавље 22 одржан је 1. и 2. октобра 2014. године, док је билатерални скрининг одржан 28. и 29. јануара 2015. године.

Рад на изради Акционог плана за Поглавље 22 организовало је и водило Министарство за европске интеграције. Процес израде Акционог плана подразумевао је дугорочан консултативни процес са представницима свих институција важних за Поглавље 22, а пре свега са представницима органа и организација државне управе, члановима Преговарачке групе за Поглавље 22, Националним конвентом о ЕУ, као и са другим представницима цивилног друштва. Циљ је био укључивање у овај процес свих заинтересованих страна, али и усклађивање садржине Акционог плана са осталим преговарачким поглављима и са захтевима кохезионе политике.

Акциони план за Поглавље 22 дефинише мере које ће најделотворније допринети хармонизацији, усвајању и спровођењу кохезионе политике у шест међусобно повезаних одељака представљених у наративним и табеларним деловима: Законодавни оквир, Институционални оквир, Административни капацитети, Програмирање, Праћење и вредновање, Финансијско управљање и контрола (укључујући ревизију).