Отпочело координирано превођење правних тековина ЕУ на српски језик

21. април 2009. |

Београд, 21. април 2009 - Влада Републике Србије прихватила је Информацију о припреми правних тековина Европске уније на српском језику, којом се превођење правних тековина ЕУ успоставља као координирани процес.

Правне тековине Европске уније обухватају корпус заједничких права и обавеза које важе за све државе чланице у оквиру ЕУи који се може поделити у три категорије: 1. примарно законодавство, које чине оснивачки уговори које су закључиле државе чланице, уговори са трећим државама које су склопиле европске заједнице са или без држава чланица и споразуми држава чланица са трећим државама, 2. секундарно законодавство, које чине одлуке органа европских заједница и 3.судску праксуЕвропског суда правде, чије превођење није формални услов за приступање.

Због обима прописа који се објављују у Службеном листу Европске уније (у овом тренутку око 115.000 страница Службеног листа, што је 207.000 страница стандардног формата, уз просечан годишњи пораст од 3.000 до 5.000 страница), припрема правних тековина ЕУ на службеном језику показала се највећим преводилачким подухватом већине нових држава чланица.

Стога је Влада, закључком усвојене Информације, Канцеларији за европске интеграције је доделила улогу централног координативног тела, док ће Републички секретаријат за законодавство, ресорна министарства и остали органи државне управе обављати послове правнoтехничке, односно стручне редактуре превода. За коначну верификацију преведених текстова биће задужена посебна Радна група за верификацију, сачињена од представника свих институција које учествују у процесу.

Влада је наложила органима државне управе да на захтев Канцеларије доставе све до сада преведене правне тековине ЕУ, како би се отпочело саприкупљањеми систематизацијомпрописаЕУ.

Правне тековине ЕУ на српском језику израђиваће се према приоритетима установљеним у Националном плану за интеграцију, а који се заснивају на приоритетима из Споразума о стаблизацији и придруживању и препорукама Европског партнерства.

Усклађивање са законодавством ЕУ, за шта је превођење правних тековина претпоставка, обавеза је која произилази из потписивања Споразума о стабилизацији и придруживању, али је и предуслов даљег приближавања ЕУ. Правну хармонизацију спроводе и државе које нису чланице ЕУ – Норвешка је, примера ради, испред многих чланица у погледу примене европског законодавства, чије усвајање омогућава слободан проток робе, услуга, капитала и људи у оквиру Европског економског простора.

Информација о припреми правних тековина Европске уније на српском језику доступна је на интернет презентацији Канцеларије www.mei.gov.rs.