Информације Актуелности

Почео рад на припреми Нацрта Закона о систему за управљање кохезионом политиком у Републици Србији

3. јaнуар 2020. | Београд

Почео рад на припреми Нацрта Закона о систему за управљање кохезионом политиком у Републици Србији

На основу члана 77. Закона о државној управи („Сл. гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и 30/18 – др. закон) као и члана 3. Правилника о смерницама добре праксе за остваривање учешћа јавности у припреми нацрта закона и других прописа и аката („Сл. гласник РС“, бр. 51/19), Министарство за европске интеграције обавештава јавност да је 23. децембра 2019. године отпочео рад на припреми Нацрта Закона о систему за управљање кохезионом политиком у Републици Србији.

Основна сврха доношења овог закона јесте да се обезбеди основ за успостављање правног, институционалног и административног оквира за управљање кохезионом политиком у Републици Србији. Имајући у виду да Република Србија није држава чланица, релевантна ЕУ регулатива из области која обухвата кохезиону политику се директно на нас и не примењује.

Узимајући у обзир да постоји потреба да се у правни систем Републике Србије уведу правила и процедуре која су прецизирана овим актима и тиме створи основ за изградњу система за коришћење ових фондова у функцији свеобухватног развоја, препозната је потреба за доношењем закона којим ће се уредити ова област. У том смислу, Министарство за европске интеграције је као орган одговоран за успостављање и развој система за управљање структурним фондовима и кохезионим фондом ЕУ успоставило Радну групу која има задатак да припреми Нацрт закона који ће уредити систем за коришћење структурних фондова и кохезионог фонда у Републици Србији.

Полазећи од значаја који кохезиона политика има за све државе чланице, као и од чињенице да би Република Србија могла да рачуна на знатно већа средства из фондова ЕУ у односу на досадашњих 1.5 милијарди евра на седмогодишњем нивоу из ИПА фондова, неопходно је што пре кренути са свеобухватним припремама за управљање фондовима ове политике. У односу на бруто друштвени производ, Србија може да очекује да постане прималац средстава кохезионе политике, која би уједно требало да постане главни покретач њене развојне политике.

Због свега тога, постоји очигледна потреба за доношењем Закона о систему за управљање кохезионом политиком у Републици Србији, како би се по први пут и на свеобухватан начин регулисала ова материја у Србији.

Након припреме Нацрта закона, планирано је спровођење поступка јавне расправе ради спровођења додатних консултација са свим заинтересованима.

Сви заинтересовани своје коментаре и сугестије могу послати на: kohezija@mei.gov.rs.