Јавни позив за ангажовање лица уговором о привременим и повременим пословима

14. април 2022.

Крајњи рок за достављање понуда:
21. април 2022. у 14h

Министарство за европске интеграције оглашава јавни позив за ангажовање лица уговором о привременим и повременим пословима, за обављање послова језичке и техничке анализе квалитета превода правних тековина ЕУ у области преговарачког поглављa 32 (финансијски надзор) након прве фазе превода, што подразумева проверу тачности, ваљаности и веродостојности превода са енглеског на српски језик и осталих критеријума језичке еквиваленције (поштовање правила прописаних Приручником за превођење правних аката ЕУ, терминолошком базом Евроним, Језичким смерницама за припрему верзије правних тековина ЕУ на српском језику и техничким упутствима за коришћење преводилачког алата Традос).

Уговор може бити закључен на период који не може бити дужи од 120 радних дана у једној календарској години. 
    

Услови ангажовања: 

-  Кандидат треба да буде држављанин Републике Србије;
- стечено високо образовање на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету из области филолошких наука на одсеку за англистику;
-   одлично знање енглеског језика и познавање још једног званичног језика ЕУ;
-   познавање рада на рачунару и познавање рада у неком од софтвера за превођење (Trados, Wordfast, итд.);
-   најмање 3 године радног искуства у струци.

Начин подношења пријава

Пријаве се подносе путем електронске поште на следеће е-адресе: natasa.stankovic@mei.gov.rs, anica.milenkovic@mei.gov.rs и zorica.radic@mei.gov.rs у року од седам дана од дана објављивања јавног позива на интернет страни Министарства за европске интеграције, (www.mei.gov.rs). Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну до 21. 4. 2022. године до 14:00 часова.

Садржај пријаве

Пријава са биографијом на српском језику, поред осталог мора садржати: име и презиме кандидата, адресу становања, податке о образовању, податке о радном искуству, податке о евентуалном стручном усавршавању и податке о евентуалним посебним областима знања, контакт адресу, е-адресу и телефон кандидата.

Избор кандидата

Пријаве свих кандидата који задовољавају горе наведене услове биће оцењиване у складу са потребама посла, а само кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на интервју, који ће бити одржан дана 26. 4. 2022. године у 12:00 часова, у просторијама Министарства за европске интеграције.

Референтна листа лица која испуњавају услове за ангажовање лица уговором о привременим и повременим пословима

Одлука о додели уговора