Сектор за координацију процеса усклађивања националних реформи са политикама и инструментима ЕУ за достизање зеленог договора и одрживог развоја

У Сектору за координацију процеса усклађивања националних реформи са политикама и инструментима ЕУ за достизање зеленог  договора и одрживог развоја обављају се послови који се односе на: координацију активности у вези са прилагођавањем циљевима политика Европске уније за остваривање зелене агенде и дигиталне трансформације и одрживости; у вези са припремом стратешких, планских и законских докумената и посебних програма Републике Србије за постизање зелене и дигиталне трансформације; у вези са стратешким унапређивањем политичке кохерентности и система праћења за одрживи развој; пружање стручне помоћи органима државне управе који се односе на постизање циљева зелене агенде, дигиталне транформације и одрживог развоја као националне и међународне обавезе Републике Србије и Европске уније; успостављање система за управљање програмима који се финансирају из средстава структурних фондова и кохезионог фонда Европске уније; координацију активности усклађивања прописа са правним тековинама Европске уније у области пољопривреде и руралног развоја, безбедности хране,фитосанитарних питања и рибарства (пг11,12,13); координацију развоја система регионалних политика РС и коришћења структурних инструмената ради постизања отварања приступа РС другим политикама ЕУ (Кохезиона и Заједничка пољопривредна политика) и средствима намењеним за њих; координацију израде стратешких докумената у процесу приступања Европској унији у области пољопривреде и руралног развоја, безбедности хране,фитосанитарних питања и рибарства; координацију усклађивање националних реформи у процесу приступања ЕУ стратешким практичним прилагођавањем политичког и законодавног оквира ради достизања вредности ЕУ и циљева европског Зеленог договора и одрживог развоја; координацију процеса преузимања правних тековина ЕУ у областима преговарачких кластера Основа, Унутрашњег тржишта, Конкуренције и инклузивног раста, Зеленог договора и одрживе повезаности, Ресурса, кохезије и пољопривреде и Спољних односа ради обједињеног остваривања циљева одрживог развоја УН Агенде 2030; координацију сарадње органа државне управе са Европском комисијом и другим стручним телима ЕУ у остваривању циљева одрживог развоја и Агенде 2030, као и други послови из ове области. 

За обављање послова из делокруга Сектора за координацију процеса усклађивања националних реформи са политикама и инструментима ЕУ за достизање зеленог  договора и одрживог развоја, образују се:


1.    Одељење за зелени договор и одрживу повезаност
2.    Одељење за ресурсе, кохезију и пољопривреду
3.   Група за циљеве одрживог развоја и агенду 2030 за одрживи развој спровођењем политике европских интеграцијa.