Odgovor na Upitnik prioritet Vlade Srbije

24. novembar 2010. |

Savet za evropske integracije Republike Srbije, kome je predsedavao predsednik Vlade Mirko Cvetković, a kome se obratio i komesar Evropske unije za proširenje i politiku susedstva Štefan File, na današnjoj sednici pozvao je Vladu da uloži sve napore da što brže i kvalititnije pruži odgovore na pitanja postavljena u Upitniku Evropske komisije i da izradu odgovora proglasi prioritetom u radu državne uprave u narednom periodu.

Savet je pozvao Vladu i da se javnosti omogući uvid u proces pripreme odgovora na Upitnik, posebno u sadržinu pitanja i odgovora, na zakonom propisan način.


Savet je razmotrio i usvojio Informaciju o napretku Republike Srbije u procesu približavanja EU za period decembar 2009 – novembar 2010. godine, koja je sastavni deo ovog zaključka. Takođe, pozdravio je odluku Saveta ministara EU od 25. oktobra 2010. godine o otpočinjanju procedure davanja statusa kandidata našoj zemlji i napore koje je Vlada Srbije do sada uložila u ispunjavanju kriterijuma neophodnih za dobijanje tog statusa.

Savet je pozvao Vladu da prihvati i na sistematičan i transparentan način ispuni preporuke navedene u Godišnjem izveštaju o napretku Srbije, koji je Evropska komisija objavila 9. novembra 2010. godine, uključujući i preporuke usmerene na pravosudnu reformu, kako bi se ostvarili osnovni preduslovi za sticanje statusa kandidata do kraja naredne godine.


Savet je uputio poziv i Narodnoj skupštini Republike Srbije, predstavnicima civilnog društva, stručnoj javnosti i socijalnim parterima da se najaktivnije uključe u sve aspekte procesa evropske integracije naše zemlje.

Posebno, Savet je pozivao Vladu da nastavi intenzivne napore na okončanju saradnje sa Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju, kako bi se svi optuženi izveli pred lice pravde i omogućio nesmetani napredak Srbije u procesu evropske integracije.


Takođe, Savet je ukazao na značaj koji je ostvaren u pogledu napretka Srbije u procesu regionalne saradnje i pozvao Vladu da nastavi da doprinosi jačanju regionalih veza, na način koji pogoduje kretanju regiona ka Evropskoj uniji.