U prvom tromesečju NPI ispunjen 53 odsto

24. april 2009. |

Beograd, 24. april 2009 - Vlada Republike Srbije usvojila je Izveštaj o sprovođenju Nacionalnog programa za integraciju u Evropsku uniju (NPI) za period januar – mart 2009. Prema rezultatima Izveštaja, koji je sačinila Kancelarija za evropske integracije, Nacionalni program je, uzimajući u obzir usvojene zakonske i podzakonske akte, u prvom tromesečju ove godine ispunjen sa 53 odsto, jer je od ukupno planiranih 68 propisa, usvojeno njih 36.

Narodna skupština je usvojila 22 odsto zakona predviđenih Nacionalnim programom (od planiranih 36 usvojeno je 8), dok je Vlada od 28 podzakonskih akata usvojila njih 24 ili 86 odsto. Ministarstva su usvojila sve predviđene podzakonske akte i taj procenat realizacije iznosi 100 odsto.

Kada je reč o zakonima, Vlada je od planiranih 36, utvrdila predloge 23 zakona, a Narodna skupština je usvojila 8. Izraženo u procentima, Skupština je usvojila 35 odsto dostavljenih predloga zakona. Ukoliko se posmatra odnos planiranih i realizovanih zakonodavnih obaveza, koje su u nadležnosti Vlade, izvršna vlast je obaveze ispunila sa 64 procenata, uključujući i neke aktivnosti planirane za kasnije kvartale, čime su ministarstva unutrašnjih poslova, zatim poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao i za zaštitu životne sredine i prostorno planiranje unapred izvršila svoje obaveze.

Ministarstva koja su ranije posebno bila opterećena većim brojem planiranih zakona, u potpunosti su ostvarila sve obaveze iz prethodnog perioda – Ministarstvo pravde predložilo je 8 zakona koje je usvojila i Narodna skupština, a koji su bili obaveza Srbije iz mape puta za viznu liberalizaciju sa EU. Takođe, Vlada je usvojila i svih 10 uredbi i strategija iz nadležnosti Ministarstva zdravlja, a proceduru su prošla i tri akta Ministarstva za rad i socijalnu politiku.

Ukoliko se uporedi efikasnost Vlade i Narodne skupštine u dva do sada sačinjena izveštaja, zabeležen je značajan napredak u pogledu stepena ispunjenosti NPI u celini. Za raliku od perioda jul - decembar 2008, kada je procenat ispunjenosti bio 29 odsto, u prvom tromesečju 2009. iznosi 53 procenta. Narodna skupština je na istom nivou uspešnosti kao i ranije sa 35 odsto usvojenih predloga „evropskih” zakona, dok je Vlada je umanjila svoj rezultat jer je utvrdila dve trećine predviđenih zakona, dok je ranije taj procenat bio 77, tako da je na veći procenat uspešnosti, pre svega, uticao veliki broj usvojenih podzakonskih akata.

Ukupno, u prethodnih devet meseci, u periodu od jula 2008. do kraja marta 2009, NPI je do sada ostvaren 47 odsto. U Narodnoj skupštini usvojeno je 28 procenata dostavljenih predloga zakona, Vlada je usvojila 84 odsto podzakonskih akata, a ministarstva 86 procenata propisa koji se donose na tom nivou.

Međutim, za očekivati je da ekonomska kriza utiče i na planirane zakonodavne aktivnosti. Rebalans budžeta podrazumeva i da ministarstva i Vlada u celini planove rada prilagode novonastalim ekonomskim okolnostima, imajući u vidu da usvajanje nekih propisa podrazumeva i značajne troškove iz državnog budžeta.

NPI je precizan plan kako da se dostignu svi kriterijumi neophodni da bi država postala članica EU, od političkih i ekonomskih, do najdetaljnijih standarda koji postoje u Uniji u oblastima trgovine, poljoprivrede, zaštite životne sredine, infrastrukture.

Cilj NPI je da državne institucije, na jasan i merljiv način, prate sopstveni napredak u procesu pridruživanja EU. Ovaj izveštaj, drugi tromesečni, obuhvata zakonodavne aktivnosti Vlade i Narodne skupštine u periodu od januara do kraja marta 2009. godine.

Izveštaj o sprovođenju NPI za period januar – mart 2009 kao i rezime ovog dokumenta dostupanje na internet prezentaciji Kancelarije www.mei.gov.rs.