Informacije Aktuelnosti

Rezultati konkursa za najbolje studentske radove o Evropskoj uniji

02. decembar 2021. | Beograd

Rezultati konkursa za najbolje studentske radove o Evropskoj uniji

Na konkursu za studentske radove o Evropskoj uniji, koji je Ministarstvo za evropske integracije raspisalo 18. avgusta 2021. godine, najbolje ocenjeni su sledeći radovi:

1.   „Zelena agenda za Zapadni Balkan: izazovi i perspektive zelene tranzicije i održivog razvoja Srbije“, student Sava Mitrović, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu (Prvorangirani);

2.    „Politika proširenja Evropske unije: revidirana metodologija, novi podsticaji i terminološke zabune“, studentkinja Jovana Popova, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu (Drugorangirani);

3.    „Mali korak za čoveka, veliki za čovečanstvo: preimućstva Republike Srbije u prevazilaženju posledica pandemije KOVID-19 i dostizanju održive budućnosti“, studentkinja Ivona Leskur, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu (Trećerangirani).

Ministarstvo za evropske integracije raspisalo je ovaj konkurs sa ciljem da neposredno uključi mlade akademske građane u otvorenu argumentovanu debatu o bitnim aspektima pristupnog procesa i članstva Republike Srbije u Evropskoj uniji.

Na adresu Ministarstva stiglo je ukupno 17 radova, pri čemu je svih 17 radova zadovoljilo osnovne kriterijume i standarde za pripremu rada, koji su navedeni u konkursnoj dokumentaciji.

Odluku o tri prvorangirana rada donela je konkursna komisija u sastavu: dr Jelica Stefanović – Štambuk, redovni profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, dr Vladimir Vuletić, redovni profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i dr Maja Lukić Radović, vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Konkursna komisija je nakon čitanja i ocenjivanja svih radova, konstatovala da su radovi koji su ispunili kriterijume za ocenjivanje, na zadovoljavajućem akademskom nivou. Među pristiglim radovima nije bilo slučajeva zloupotrebe i plagiranja sadržaja.

Članovi konkursne komisije saglasni su i u oceni da konkurs za izbor najboljih individualnih studentskih radova o evropskoj integraciji i procesu pristupanja naše zemlje Evropskoj uniji predstavlja važnu inicijativu Ministarstva za evropske integracije koja doprinosi ne samo kvalitetnijem i kompleksnijem promišljanju o EU, zajedno sa svim procesima i transformacijama koje integracija Srbije ovoj zajednici podrazumeva, već i podizanju nivoa svesti među studentima o značaju akademskog pisanja i pristupa temama koje su od suštinskog značaja za celokupno društvo.

Konkursna komisija zaključila je i da ovaj nagradni temat doprinosi boljem informisanju javnosti o značaju evropskih integracija za srpsko društvo.

Zapisnik o evaluaciji radova možete da preuzmete ovde.