Objavljeno novo izdanje „Priručnika za prevođenje pravnih akata Evropske unije“

23. jul 2019. | Beograd

Objavljeno novo izdanje „Priručnika za prevođenje pravnih akata Evropske unije“

Ministarstvo za evropske integracije, u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za zakonodavstvo, objavilo je šesto izmenjeno i dopunjeno izdanje publikacije „Priručnik za prevođenje pravnih akata Evropske unije“.

Cilj ovog Priručnika je da olakša proces prevođenja, ali se može koristiti i u svim fazama redakture jer je reč o jedinstvenom procesu čija je svrha uspostavljanje standarda i visok kvalitet prevedenih tekstova.

„Priručnik za prevođenje pravnih akata Evropske unije“ sastoji se iz tri dela. U prvom delu predstavljene su vrste pravnih akata, njihove karakteristike i obrasci. Drugi deo Priručnika odnosi se na samo prevođenje i u njemu se nalaze opšta i posebna uputstva za prevođenje, dok je treći deo namenjen predstavljanju opštih pojmova u vezi sa EU.

Ministarstvo za evropske integracije ima ulogu centralnog koordinativnog tela za sve faze procesa pripreme pravnih tekovina EU na srpskom jeziku, a zaduženo je i za kreiranje terminološke baze i prevodilačkih memorija, izveštavanje i određivanje prioriteta za prevođenje u saradnji sa ostalim organima državne uprave. Republički sekretarijat za zakonodavstvo, resorna ministarstva i ostali organi državne uprave, u okviru procesa pripreme pravnih tekovina EU na srpskom jeziku, obavljaju poslove pravnotehničke, odnosno stručne redakture prevoda. Za konačnu verifikaciju prevedenih tekstova zadužena je posebna Radna grupa za verifikaciju, sastavljena od predstavnika svih institucija koje učestvuju u procesu.

Priprema pravnih tekovina Evropske unije na službenom jeziku države kandidata neophodan je uslov za članstvo i veliki izazov pred kojim se nalaze sve države koje se pripremaju za punopravno članstvo u Evropskoj uniji.