Koordinaciono telo za proces pristupanja EU

Koordinaciono telo razmatra najvažnija pitanja i usmerava poslove iz delokruga organa državne uprave u procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

U Koordinaciono telo imenuju se:

1) predsednik Vlade;
2) prvi potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova;
3) potpredsednik Vlade i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture;
4 ) potpredsednik Vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija;
5) ministar državne uprave i lokalne samouprave;
6) ministar nadležan za evropske integracij;7) ministar nadležan za finansije;
8) ministar nadležan za pravdu;
9) ministar nadležan za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu;
10) ministar nadležan za zaštitu životne sredine.

Radom Koordinacionog tela rukovodi predsednik Vlade, a zamenjuje član Koordinacionog tela, kojeg zaduži predsednik Vlade.

U radu Koordinacionog tela, mogu da učestvuju ostali članovi Vlade, direktor Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo i generalni sekretar Vlade i guverner Narodne banke Srbije ukoliko se raspravlja o temama iz njihove nadležnosti.

Stručnu i administrativno-tehničku podršku radu Koordinacionog tela pruža Ministarstvo za evropske integracije.

Koordinaciono telo donosi poslovnik o radu.