Javni pozivi -

Javni poziv za angažovanje lica ugovorom o privremenim i povremenim poslovima

14. april 2022.

Krajnji rok za dostavljanje ponuda:
21. април 2022. u 14h

Ministarstvo za evropske integracije oglašava javni poziv za angažovanje lica ugovorom o privremenim i povremenim poslovima, za obavljanje poslova jezičke i tehničke analize kvaliteta prevoda pravnih tekovina EU u oblasti pregovaračkog poglavlja 32 (finansijski nadzor) nakon prve faze prevoda, što podrazumeva proveru tačnosti, valjanosti i verodostojnosti prevoda sa engleskog na srpski jezik i ostalih kriterijuma jezičke ekvivalencije (poštovanje pravila propisanih Priručnikom za prevođenje pravnih akata EU, terminološkom bazom Evronim, Jezičkim smernicama za pripremu verzije pravnih tekovina EU na srpskom jeziku i tehničkim uputstvima za korišćenje prevodilačkog alata Trados).

Ugovor može biti zaključen na period koji ne može biti duži od 120 radnih dana u jednoj kalendarskoj godini. 
    

Uslovi angažovanja: 

-  Kandidat treba da bude državljanin Republike Srbije;
- stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu iz oblasti filoloških nauka na odseku za anglistiku;
-   odlično znanje engleskog jezika i poznavanje još jednog zvaničnog jezika EU;
-   poznavanje rada na računaru i poznavanje rada u nekom od softvera za prevođenje (Trados, Wordfast, itd.);
-   najmanje 3 godine radnog iskustva u struci.

Način podnošenja prijava

Prijave se podnose putem elektronske pošte na sledeće e-adrese: natasa.stankovic@mei.gov.rs, anica.milenkovic@mei.gov.rs i zorica.radic@mei.gov.rs u roku od sedam dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet strani Ministarstva za evropske integracije, (www.mei.gov.rs). Blagovremenim će se smatrati sve prijave koje stignu do 21. 4. 2022. godine do 14:00 časova.

Sadržaj prijave

Prijava sa biografijom na srpskom jeziku, pored ostalog mora sadržati: ime i prezime kandidata, adresu stanovanja, podatke o obrazovanju, podatke o radnom iskustvu, podatke o eventualnom stručnom usavršavanju i podatke o eventualnim posebnim oblastima znanja, kontakt adresu, e-adresu i telefon kandidata.

Izbor kandidata

Prijave svih kandidata koji zadovoljavaju gore navedene uslove biće ocenjivane u skladu sa potrebama posla, a samo kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na intervju, koji će biti održan dana 26. 4. 2022. godine u 12:00 časova, u prostorijama Ministarstva za evropske integracije.

Referentna lista lica koja ispunjavaju uslove za angažovanje lica ugovorom o privremenim i povremenim poslovima

Odluka o dodeli ugovora