TAEKS

Taeks (TAIEXje posebno Odeljenje u okviru Generalnog direktorata za susedsku politiku i pregovore o proširenju Evropske komisije. Instrument  za tehničku pomoć i razmenu informacija (Technical Assistance and Information Exchange Instrument) pruža podršku partnerskim zemljama u pogledu približavanja i sprovođenja zakonodavstva Evropske unije i u kratkom roku omogućuje dobijanje ekspertske pomoći za jačanje administrativnih kapaciteta.
 

Pomoć u okviru Taeksa dostupna je kroz:


Postoje tri grupe zemalja korisnica Taeksa:


Taeks u Srbiji mogu koristiti:

 

Zaključno sa 2021. godinom, Taeks je u saradnji sa srpskim institucijama od 2008. organizovao:

U istom periodu podneto je 1406 aplikacija za Taeks.


Apliciranje za Taeks događaje sastoji se u popunjavanju elektronskog formulara na linku https://webgate.ec.europa.eu/TMSWebRestrict/applicationForm, gde se unosi e-adresa osobe koja popunjava aplikaciju, nakon čega na tu adresu stiže novi aplikacioni formular (new application form). Pritiskom na taj link otvara se elektronski formular koji se sastoji od četiri polja: request, applicant, content i logistic. Najpre je potrebno obeležiti da li se aplicira za seminar, ekspertsku misiju ili studijsku posetu, a potom popuniti sva polja traženim podacima i popunjenu aplikaciju snimiti i poslati Taeks koordinatoru u Ministarstvu za evropske integracije (kontakt osoba je Jelena Stevanov, jelena.stevanov@mei.gov.rs).
Nakon što dobijete pozitivan odgovor iz Ministarstva za evropske integracije, aplikaciju možete poslati pritiskom na polje SUBMIT TO TAIEX.

Za donošenje odluke o zahtevu uglavnom je potrebno između dve i četiri nedelje. Kad je prijava prihvaćena, institucija koja je podnela zahtev za korišćenje Taeksa ima obavezu da pripremi program i pozove učesnike.