Sektori

Kabinet ministra

Sektor za političke i ekonomske kriterijume u procesu pristupanja Evropskoj uniji

Sektor za koordinaciju procesa usklađivanja nacionalnih reformi sa politikama i instrumentima EU za dostizanje zelenog  dogovora i održivog razvoja

Sektor za planiranje, programiranje, praćenje i izveštavanje o sredstvima EU i razvojnoj pomoći

Sektor za programe prekogranične i transnacionalne saradnje i saradnju sa organima i organizacijama na lokalnom i regionalnom nivou radi efikasnijeg korišćenja fondova

Sektor za komunikacije i obuku i pripremu srpske verzije pravnih tekovina Evropske unije

Sekretarijat Ministarstva

Grupa za analitičku i stručnu podršku Glavnom pregovaraču u procesu pregovora o pristupanju Evropskoj uniji

Odsek za pripremu, sprovođenje i praćenje sprovođenja projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije

Grupa za internu reviziju

Samostalni izvršioci izvan svih unutrašnjih jedinica