Sektor za koordinaciju procesa usklađivanja nacionalnih reformi sa politikama i instrumentima EU za dostizanje zelenog dogovora i održivog razvoja

U Sektoru za koordinaciju procesa usklađivanja nacionalnih reformi sa politikama i instrumentima EU za dostizanje zelenog  dogovora i održivog razvoja obavljaju se poslovi koji se odnose na: koordinaciju aktivnosti u vezi sa prilagođavanjem ciljevima politika Evropske unije za ostvarivanje zelene agende i digitalne transformacije i održivosti; u vezi sa pripremom strateških, planskih i zakonskih dokumenata i posebnih programa Republike Srbije za postizanje zelene i digitalne transformacije; u vezi sa strateškim unapređivanjem političke koherentnosti i sistema praćenja za održivi razvoj; pružanje stručne pomoći organima državne uprave koji se odnose na postizanje ciljeva zelene agende, digitalne tranformacije i održivog razvoja kao nacionalne i međunarodne obaveze Republike Srbije i Evropske unije; uspostavljanje sistema za upravljanje programima koji se finansiraju iz sredstava strukturnih fondova i kohezionog fonda Evropske unije; koordinaciju aktivnosti usklađivanja propisa sa pravnim tekovinama Evropske unije u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, bezbednosti hrane,fitosanitarnih pitanja i ribarstva (pg11,12,13); koordinaciju razvoja sistema regionalnih politika RS i korišćenja strukturnih instrumenata radi postizanja otvaranja pristupa RS drugim politikama EU (Koheziona i Zajednička poljoprivredna politika) i sredstvima namenjenim za njih; koordinaciju izrade strateških dokumenata u procesu pristupanja Evropskoj uniji u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, bezbednosti hrane,fitosanitarnih pitanja i ribarstva; koordinaciju usklađivanje nacionalnih reformi u procesu pristupanja EU strateškim praktičnim prilagođavanjem političkog i zakonodavnog okvira radi dostizanja vrednosti EU i ciljeva evropskog Zelenog dogovora i održivog razvoja; koordinaciju procesa preuzimanja pravnih tekovina EU u oblastima pregovaračkih klastera Osnova, Unutrašnjeg tržišta, Konkurencije i inkluzivnog rasta, Zelenog dogovora i održive povezanosti, Resursa, kohezije i poljoprivrede i Spoljnih odnosa radi objedinjenog ostvarivanja ciljeva održivog razvoja UN Agende 2030; koordinaciju saradnje organa državne uprave sa Evropskom komisijom i drugim stručnim telima EU u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja i Agende 2030, kao i drugi poslovi iz ove oblasti. 

Za obavljanje poslova iz delokruga Sektora za koordinaciju procesa usklađivanja nacionalnih reformi sa politikama i instrumentima EU za dostizanje zelenog  dogovora i održivog razvoja, obrazuju se:


1.    Odeljenje za zeleni dogovor i održivu povezanost
2.    Odeljenje za resurse, koheziju i poljoprivredu
3.   Grupa za ciljeve održivog razvoja i agendu 2030 za održivi razvoj sprovođenjem politike evropskih integracija.