Podrška reformi javne uprave u Srbiji – komponenta EU integracije

Vlada Savezne Republike Nemačke od septembra 2012. godine kontinuirano pruža podršku procesu evropskih integracija Republike Srbije kroz projekte tehničke pomoći pod nazivom „Podrška procesu evropskih integracija” i „Podrška pregovorima sa Evropskom unijom u Srbiji”. Pomenuti projekti značajno su doprineli jačanju institucija za pregovore o pristupanju Evropskoj uniji i razvoju kapaciteta državne uprave Srbije.

Nastavak podrške procesu evropskih integracija obezbeđen je i u okviru projekta „Podrška reformi javne uprave u Srbiji“ koji predviđa posebnu komponentu namenjenu za ove svrhe.  Implementacija je započela jula 2017. godine, a ukupan budžet projekta iznosi 5 miliona evra, od čega je za komponentu podrške procesu evropskih integracija predviđeno 1,2 miliona evra.

Projekat će biti usmeren na:

1. Dalje jačanje kapaciteta institucija koje koordinišu proces evropskih integracija:

2. Podrška unapređenju kapaciteta pregovaračkih grupa:

 

3. Podrška izgradnji kapaciteta za kohezionu politiku EU:

Važno je istaći da je posredstvom ovog projekta obezbeđena i analitička podrška procesu pregovora.

Glavna svrha analitičke podrške je da identifikuje i olakša upravljanje potencijalnim izazovima sa kojima se Srbija suočava na putu ka EU, u procesu usklađivanja sa pravnim tekovinama i obezbeđivanja njihove efikasne primene. Analitička podrška pristupanju EU ima za cilj da podrži sve relevantne strukture za pregovore sa EU, a naročito Pregovarački tim, kako bi se obezbedila analitička osnova za donošenje boljih odluka u procesu i definisanje pregovaračkih pozicija. Podrška je predviđena u tri oblasti:

1. Podrška organizaciji funkcije analitičke podrške, uključujući i podršku formiranju Grupe za analitičku podršku Pregovaračkom timu za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji unutar Ministarstva;

2. Mali fond za posebne analize/stručna mišljenja kako bi se omogućila analitička osnova za pregovore o pristupanju, u skladu sa utvrđenim prioritetima i

3. Fiskalni i makro-ekonomski aspekti pregovora o pristupanju EU.