Strategija komunikacije o pristupanju RS EU

Vlada Srbije usvojila je na sednici održanoj 1. decembra 2011. godine tekst dokumenta “Strategija komunikacije o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji“.

Kao okvir za svoje komunikacijske aktivnosti, Vlada je do sada koristila “Strategiju komunikacije Vlade Republike Srbije o Procesu stabilizacije i pridruživanja državne zajednice Srbija i Crna Gora Evropskoj uniji”, kojaje usvojena16. decembra 2004. godine.

Potreba za novom komunikacijskom strategijom za informisanje domaće javnosti proizlazi iz nove dinamike približavanja Republike Srbije Evropskoj uniji. Započinjanjem procedure dobijanja statusa kandidata za prijem u članstvo EU, Vlada očekuje da će u periodu do potpisivanja sporazuma o pristupanju doći do značajnih promena u svim oblastima privrednog, ekonomskog i društvenog života, koje će se direktno odraziti na svakodnevni život građana Republike Srbije, njihova prava i obaveze.

Novom Strategijom komunikacije o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji Vlada Republike Srbije postavlja strateške okvire informisanja i komunikacijskih aktivnosti u procesu pristupanja Evropskoj uniji.

Ova strategija primenjivaće se u periodu od njenog usvajanja do završetka pregovora o pristupanju i eventualnog referenduma na kojem će se građani izjašnjavati o članstvu Republike Srbije u Evropskoj uniji, a razrađivaće se detaljno u godišnjim akcionim planovima, za čiju pripremu je zaduženo Ministarstvo za evropske integracije u saradnji sa relevantnim organima Vlade Republike Srbije.

Izradu Strategije komunikacije o pristupanju Republike Srbije Evropskoj podržali su Ambasada Kraljevine Velike Britanije u Beogradu i Program Ujedinnjenih nacija za razvoj, projektom „Informisanje o evropskim vrednostima“.

Dokument “Strategija komunikacije o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji“ (decembar, 2011) možete preuzeti ovde.

Od 2004. do 2011. godine primenjivan je dokument "Strategija komunikacije Vlade Republike Srbije o procesu stabilizacije i pridruživanja državne zajednice Srbija i Crna Gora Evropskoj uniji", koji možete da preuzmete ovde.