Приступ информацијама

Захтев за приступ информацији од јавног значаја

Контак особа, овлашћена за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја, у складу са одредбама члана 38.ст.1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04,54/07, 104/09 и 36/10), у Канцеларији за европске интеграције је Наташа Савић Јањић.

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја, које се односе или су настале у вези са радом Канцеларије , може се поднети:

- У писаној форми на адресу: Kaнцеларија за европске интеграције, Београд, Немањина 34.

-  Електронском поштом (office@mei.gov.rs).

-  Усмено на записник у Канцеларији за европске интеграције, Београд, Немањина 34, пријемна канцеларија, у времену од 9,00 до 12,00 часова.

У захтеву је неопходно навести која се информација тражи, односно на шта се конкретно она односи, тј.треба дати што прецизнији опис информације, затим назив органа коме се упућује захтев и подаци о тражиоцу (име и презиме, адреса, телефон или други подаци за контакт) и начин достављања информације. Захтев може, али не мора, да садржи разлоге за захтев као и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације.

Тражилац подноси писмени захтев за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја (у даљем тексту: Захтев) Канцеларији  за европске интеграције. Канцеларија је дужна да омогући приступ информацијама и на основу усменог захтева тражиоца, који се саопштава у записник и као такав се посебно евидентира. На овакав захтев примењују се исти рокови, као када је захтев поднет писмено.

Захтев мора садржати назив органа коме се упућује захтев, име, презиме и адресу тражиоца. Тражилац не мора навести разлоге за захтев. Ако захтев није уредан, овлашћено лице Канцеларије дужно је да, без надокнаде, достави тражиоцу упутство о допуни захтева. Ако тражилац не отклони недостатке у року од 15 дана од дана пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступати, Канцеларија ће донети закључак о одбацивању захтева као неуредног.

Канцеларија је дужна да, баз одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију, односно изда му копију тог документа. Уколико Канцеларија није у могућности да из оправданих разлога, у року од 15 дана од дана пријема захтева, обавести тражиоца о поседовању информације или му на увид стави документ који садржи тражену информацију, односно упути копију тог документа, дужна је да о томе, најкасније у року од 7 дана од пријема захтева, обавести тражиоца и одреди накнадни рок који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева.

Увид у документ који садржи тражену информацију, врши се у службеним просторијама Канцеларије. Лицу које није у стању да без пратиоца изврши увид у документ, омогућиће се да то учини уз помоћ пратиоца.

Увид у документ са траженом информацијом је бесплатан. Уколико Канцеларија не поседује документ који садржи тражену информацију, проследиће захтев Поверенику, а обавестиће њега и тражиоца у чијем се поседу, по сазнању Канцеларије, документ налази.

Уколико тражилац, из разлога прописаних у члану 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, не може да оствари своја права пред Канцеларијом, може поднети жалбу Поверенику.

Корисни линкови 

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

Правни основ 
Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја (Сл. Гласник РС 120/04, 54/07, 104/09 I 36/10)  

Оригинални обрасци

 Образац захтева