Informacije Aktuelnosti

Usvojen Akcioni plan za Poglavlje 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata

08. April 2019. | Beograd

Vlada Srbije, na sednici održanoj 4. aprila 2019. godine, usvojila je Akcioni plan za Poglavlje 22 – Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata. Izrada Akcionog plana predstavlja merilo za otvaranje Poglavlja 22.

Analitički pregled i ocena usklađenosti sa pravnim tekovinama EU, odnosno skrining za Poglavlje 22 održan je 1. i 2. oktobra 2014. godine, dok je bilateralni skrining održan 28. i 29. januara 2015. godine.

Rad na izradi Akcionog plana za Poglavlje 22 organizovalo je i vodilo Ministarstvo za evropske integracije. Proces izrade Akcionog plana podrazumevao je dugoročan konsultativni proces sa predstavnicima svih institucija važnih za Poglavlje 22, a pre svega sa predstavnicima organa i organizacija državne uprave, članovima Pregovaračke grupe za Poglavlje 22, Nacionalnim konventom o EU, kao i sa drugim predstavnicima civilnog društva. Cilj je bio uključivanje u ovaj proces svih zainteresovanih strana, ali i usklađivanje sadržine Akcionog plana sa ostalim pregovaračkim poglavljima i sa zahtevima kohezione politike.

Akcioni plan za Poglavlje 22 definiše mere koje će najdelotvornije doprineti harmonizaciji, usvajanju i sprovođenju kohezione politike u šest međusobno povezanih odeljaka predstavljenih u narativnim i tabelarnim delovima: Zakonodavni okvir, Institucionalni okvir, Administrativni kapaciteti, Programiranje, Praćenje i vrednovanje, Finansijsko upravljanje i kontrola (uključujući reviziju).