Obuka TAEKS

TAEKS

taiex

Taeks (TAIEX) je posebno Odeljenje u okviru Generalnog direktorata za proširenje Evropske komisije. U prevodu na naš jezik, skraćenica TAIEX znači Biro za tehničku pomoć i razmenu informacija (Technical Assistance and Information Exchange Instrument). Taeks pruža podršku partnerskim zemljama u pogledu približavanja i sprovođenja zakonodavstva Evropske unije i u kratkom roku omogućuje dobijanje stručne pomoći i ekspertize za jačanje administrativnih kapaciteta.

Osnovni ciljevi Taeksa su:

· Pružanje kratkoročne tehničke pomoći u prenošenju zakonodavstva EU u nacionalno zakonodavstvo, kao i pomoć u njegovom sprovođenju na nacionalnom nivou;

· Približavanje zemalja Evropskoj uniji kroz prenošenje znanja i iskustva stečenog tokom prethodnih krugova proširenja EU;

· Pružanje obuke državnim službenicima zemalja korisnica TAEKS-a;

· Prikupljanje i širenje informacija među zemljama korisnicama TAEKS-a;

· Vođenje baze podataka za praćenje napretka u približavanju zemlje EU i identifikovanje potreba za dodatnom tehničkom pomoći.

Pomoć u okviru Taeksa se pruža kroz ekspertske misije, seminare i studijske posete:

· posete eksperata državama korisnicima - sa ciljem pružanja saveta u zakonodavnom procesu, pri interpretaciji propisa EU, kao i davanja saveta za sprovođenje usvojenih propisa koji su usklađeni sa pravom EU;

· studijske posete, koje pružaju mogućnost predstavnicima zemalja korisnika da se direktno upoznaju sa praksom primene propisa EU u državama članicama EU;

· seminari / radionice se organizuju za veće grupe predstavnika država korisnika, radi objašnjavanja propisa EU. Seminari i radionice mogu biti organizovani za predstavnike samo jedne države korisnika ili to mogu biti multilateralni seminari i radionice, na kojima se pruža i mogućnost razmene iskustava država korisnika;

· monitoring i analiza napretka - kroz posebne analize (Peer Reviews) čiji je cilj procena stanja u pojedinim oblastima zemlje korisnika, kako bi se odredila potreba za daljom pomoći Taeksa.

Postoje tri grupe zemalja korisnica Taeksa:

· Turska, Srbija, Makedonija, Crna Gora, Albanija, Bosna i Hercegovina;

· Turska zajednica na severnom delu Kipra;

· Alžir, Jermenija, Azerbejdžan, Belorusija, Egipat, Gruzija, Izrael, Jordan, Liban, Libija, Moldavija, Maroko, Palestina, Sirija, Tunis i Ukrajina. TAEKS u Srbiji mogu koristiti:

· državni službenici na centralnom nivou;

· narodni poslanici i zaposleni u parlamentu;

· poslovna i profesionalna udruženja, socijalni partneri, kao i predstavnici sindikata;

· pravosuđe.

Taeks je uveo novi elektronskisistem apliciranja za Taeks događaje koji se sastoji u popunjavanju elektronskog formulara na linku

https://webgate.ec.europa.eu/TMSWebRestrict/applicationForm.

Način apliciranja

Odlaskom na link https://webgate.ec.europa.eu/TMSWebRestrict/applicationForm,otvoriće se polje u koje je potrebno uneti e-adresu osobe koja popunjava aplikaciju, nakon čega će na tu adresu stići novi aplikacioni formular (new application form). Pritiskom na taj link otvoriće se elektronski formular koji je potrebno popuniti. Formular se sastoji od četiri polja: request, applicant, content  i logistic. Potrebno je prvo obeležiti da li se aplicira za seminar, ekspertsku misiju ili studijsku posetu, a nakon toga popuniti sva polja traženim podacima.

Molimo vas da nakon popunjavanja, aplikaciju snimite i pošaljete Taeks koordinatoru u Ministarstvu za evropske integracije (kontakt-osoba je Jelena Stevanov, jelena.stevanov@mei.gov.rs). Nakon što dobijete pozitivan odgovor iz Ministarstva za evropske integracije, aplikaciju možete poslati pritiskom na polje SUBMIT TO TAIEX.

Za donošenje odluke o zahtevu Taeksu uglavnom je potrebno između dve i četiri nedelje. Kad je prijava prihvaćena, institucija koja je podnela zahtev za korišćenje Taeksa ima obavezu da pripremi program i pozove učesnike.

youtube_logo

 

 

Četvorominutna animacija koja na popularan način predstavlja složen proces pregovora za članstvo u EU.

 

 

Pogledajte zanimljiv video o tome šta se u Srbiji finansira IPA sredstvima: