Pristup informacijama

Zahtev za pristup informaciji od javnog značaja

Kontak osoba, ovlašćena za postupanje po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja, u skladu sa odredbama člana 38.st.1. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (&bdxuo;Službeni glasnik RS&ldxuo;, br. 120/04,54/07, 104/09 i 36/10), u Kancelariji za evropske integracije je Nataša Savić Janjić.

Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja, koje se odnose ili su nastale u vezi sa radom Kancelarije , može se podneti:

- U pisanoj formi na adresu: Kancelarija za evropske integracije, Beograd, Nemanjina 34.

-  Elektronskom poštom (office@mei.gov.rs).

-  Usmeno na zapisnik u Kancelariji za evropske integracije, Beograd, Nemanjina 34, prijemna kancelarija, u vremenu od 9,00 do 12,00 časova.

U zahtevu je neophodno navesti koja se informacija traži, odnosno na šta se konkretno ona odnosi, tj.treba dati što precizniji opis informacije, zatim naziv organa kome se upućuje zahtev i podaci o tražiocu (ime i prezime, adresa, telefon ili drugi podaci za kontakt) i način dostavljanja informacije. Zahtev može, ali ne mora, da sadrži razloge za zahtev kao i druge podatke koji olakšavaju pronalaženje tražene informacije.

Tražilac podnosi pismeni zahtev za ostvarivanje prava na pristup informacijama od javnog značaja (u daljem tekstu: Zahtev) Kancelariji  za evropske integracije. Kancelarija je dužna da omogući pristup informacijama i na osnovu usmenog zahteva tražioca, koji se saopštava u zapisnik i kao takav se posebno evidentira. Na ovakav zahtev primenjuju se isti rokovi, kao kada je zahtev podnet pismeno.

Zahtev mora sadržati naziv organa kome se upućuje zahtev, ime, prezime i adresu tražioca. Tražilac ne mora navesti razloge za zahtev. Ako zahtev nije uredan, ovlašćeno lice Kancelarije dužno je da, bez nadoknade, dostavi tražiocu uputstvo o dopuni zahteva. Ako tražilac ne otkloni nedostatke u roku od 15 dana od dana prijema uputstva o dopuni, a nedostaci su takvi da se po zahtevu ne može postupati, Kancelarija će doneti zaključak o odbacivanju zahteva kao neurednog.

Kancelarija je dužna da, baz odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, tražioca obavesti o posedovanju informacije, stavi mu na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno izda mu kopiju tog dokumenta. Ukoliko Kancelarija nije u mogućnosti da iz opravdanih razloga, u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, obavesti tražioca o posedovanju informacije ili mu na uvid stavi dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno uputi kopiju tog dokumenta, dužna je da o tome, najkasnije u roku od 7 dana od prijema zahteva, obavesti tražioca i odredi naknadni rok koji ne može biti duži od 40 dana od dana prijema zahteva.

Uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju, vrši se u službenim prostorijama Kancelarije. Licu koje nije u stanju da bez pratioca izvrši uvid u dokument, omogućiće se da to učini uz pomoć pratioca.

Uvid u dokument sa traženom informacijom je besplatan. Ukoliko Kancelarija ne poseduje dokument koji sadrži traženu informaciju, proslediće zahtev Povereniku, a obavestiće njega i tražioca u čijem se posedu, po saznanju Kancelarije, dokument nalazi.

Ukoliko tražilac, iz razloga propisanih u članu 22. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, ne može da ostvari svoja prava pred Kancelarijom, može podneti žalbu Povereniku.

Korisni linkovi 

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Pravni osnov 
Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (Sl. Glasnik RS 120/04, 54/07, 104/09 I 36/10)  

Originalni obrasci

 Obrazac zahteva