Aktivnosti

Objavljena odluka o izboru projekata na šestom konkursu za dodelu finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva

16.06.2017.

Kancelarija za evropske integracije je objavila Odluku o izboru projekata na šestom konkursu za dodelu finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva.

 

Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata na šestom konkursu za dodelu finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva

09.06.2017.

Kancelarija za evropske integracije je objavila Predlog liste najbolje vrednovanih projekata na šestom konkursu za dodelu finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva.

Listu svih pristiglih predloga projekata i ocena možete da preuzmete ovde.

Zapisnik sa otvaranja pristiglih predloga projekata možete da preuzmete ovde.

 

Raspisan konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva

21. 04. 2017.

Sa ciljem podsticanja javne rasprave i debate o temama u vezi sa EU i procesom pristupanja Republike Srbije u EU u skladu sa sprovođenjem Strategije komunikacije, a na osnovu Uredbe Vlade Republike Srbije o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja (&ldxuo;Službeni glasnik RS&rdxuo;, br. 8/12 i 94/13), a na osnovu rezultata redovnih godišnjih istraživanja javnog mnenja o stavovima građana o Evropskoj uniji i zaključaka o stavovima mladih uzrasta 15 - 18 godina o evropskoj integraciji Srbije, na osnovu istraživanja sprovedenih putem fokus grupa u decembru 2015. godine, Kancelarija za evropske integracije objavljuje konkurs za sprovođenje projekata u oblasti informisanja o sledećim temama:

KROVNA TEMA: MLADI I EVROPSKA UNIJA; ŠTA NAM DONOSI ČLANSTVO

CILjNA GRUPA: SREDNjOŠKOLCI

1. EU i obrazovanje; mogućnosti i iskustva (srednjoškolaca i studenata), aktivno učešće mladih u procesu evropskih integracija kroz evropske programe za mlade: Erazmus plus, HORIZONT 2020, Kreativna Evropa (Kultura i mediji),  Evropski volonterski servis, Evropa za građane i građanke…

2. EU i nacionalni i kulturni identitet: istine i predrasude;

3. Zašto pregovaramo o članstvu u Evropskoj uniji?

4. Upoznajmo komšije - promocija i informisanje o programima prekogranične saradnje u kojima Srbija učestvuje sa Bosnom i Hercegovinom, Bugarskom, Mađarskom, Rumunijom, Hrvatskom i Crnom Gorom.

Napomena: Evropska unija, kroz IPA sredstva, finansijski podržava razvoj pograničnih teritorija i doprinosi rešavanju pitanja od zajedničkog interesa, kao što su - upravljanje otpadom, kulturna i ekonomska saradnja, obrazovanje, turizam, saobraćaj, usluge u različitim sektorima, itd.   

KROZ:

·debate, vršnjačku edukaciju, radionice, seminare, kvizove, audiovizuelne sadržaje, internet/kampanje, portale, predstave i drugo.

Na konkurs se mogu prijaviti kao nosioci projekta OCD koje su registrovane kod Agencije za privredne registre Republike Srbije (udruženja i fondacije), da nisu pod stečajem, te da su izmirile sve poreske obaveze.

Konkurs će biti otvoren od dana objavljivanja, 21. aprila do 10. maja 2017. godine.

Dokument &bdxuo;Smernice za podnosioce predloga projekta&ldxuo; možete da preuzmete ovde.

Obrazac za podnosioce predloga projekata možete da preuzmete ovde.

&bdxuo;Pravilnik o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna kod uprave za trezor&ldxuo; možete da preuzmete ovde.

&bdxuo;Pravilnik o izmeni Pravilnika o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna kod Uprave za trezor&ldxuo; možete da preuzmete ovde.

Obrazac budžeta projekta možete da preuzmete ovde.

Neophodne formulare za prijavljivanje takođe možete preuzeti i u prostorijama Kancelarije za evropske integracije, Sektor za komunikacije i obuku, Nemanjina 34.

Za eventualna pitanja i pojašnjenja obratite se Nataši Savić Janjić, nsavic@mei.gov.rs.


Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata na petom konkursu za dodelu finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva

03. 06. 2016.

Kancelarija za evropske integracije je objavila Predlog liste najbolje vrednovanih projekata na petom konkursu za dodelu finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva. Predlog odluke o izboru projekata za dodelu bespovratnih sredstava, kao i zapisnik sa otvaranja pristiglih predloga projekata,možete da preuzmete ovde.


Raspisan konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva

15. 04. 2016.

Sa ciljem podsticanja javne rasprave i debate o temama u vezi sa EU i procesom pristupanja Republike Srbije u EU u skladu sa sprovođenjem Strategije komunikacije, a na osnovu Uredbe Vlade Republike Srbije o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja (&ldxuo;Službeni glasnik RS&rdxuo;, br. 8/12 i 94/13), a na osnovu rezultata redovnih godišnjih istraživanja javnog mnenja o stavovima građana o Evropskoj uniji i zaključaka o stavovima mladih uzrasta 15 - 18 godina o evropskoj integraciji Srbije, na osnovu istraživanja sprovedenih putem fokus grupa u decembru 2015. godine, Kancelarija za evropske integracije objavljuje konkurs za sprovođenje projekata u oblasti informisanja o sledećim temama:

KROVNA TEMA: MLADI I EVROPSKA UNIJA; ŠTA NAM DONOSI ČLANSTVO

CILjNA GRUPA: SREDNjOŠKOLCI

1.EU i nacionalni i kulturni identitet: istine i predrasude;

2.EU i obrazovanje; mogućnosti i iskustva (srednjoškolaca i studenata)

3.Zašto pregovaramo o članstvu u Evropskoj uniji?

4.Upoznajmo komšije - promocija i informisanje o programima prekogranične saradnje u kojima Srbija učestvuje sa Bosnom i Hercegovinom, Bugarskom, Mađarskom, Rumunijom, Hrvatskom i Crnom Gorom.

Napomena: Evropska unija, kroz IPA sredstva, finansijski podržava razvoj pograničnih teritorija i doprinosi rešavanju pitanja od zajedničkog interesa, kao što su - upravljanje otpadom, kulturna i ekonomska saradnja, obrazovanje, turizam, saobraćaj, usluge u različitim sektorima, itd.

KROZ:

·debate, vršnjačku edukaciju, radionice, seminare, kvizove, audiovizuelne sadržaje, internet/kampanje, portale, predstave i drugo.

Na konkurs se mogu prijaviti kao nosioci projekta OCD koje su registrovane kod Agencije za privredne registre Republike Srbije (udruženja i fondacije), da nisu pod stečajem, te da su izmirile sve poreske obaveze.

Konkurs će biti otvoren od dana objavljivanja, 15. aprila do 4. maja 2016. godine.

Dokument &bdxuo;Smernice za podnosioce predloga projekta&ldxuo; možete da preuzmete ovde.

Obrazac za podnosioce predloga projekata možete da preuzmete obrazac.

&bdxuo;Pravilnik o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna kod uprave za trezor&ldxuo; možete da preuzmete ovde.

&bdxuo;Pravilnik o izmeni Pravilnika o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna kod Uprave za trezor&ldxuo; možete da preuzmete ovde.

Obrazac budžeta projekta možete da preuzmete ovde.

Neophodne formulare za prijavljivanje takođe možete preuzeti i u prostorijama Kancelarije za evropske integracije, Sektor za komunikacije i obuku, Nemanjina 34.

Za eventualna pitanja i pojašnjenja obratite se Nataši Savić Janjić, nsavic@mei.gov.rs.


Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata na četvrtom konkursu za dodelu finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva

16.06 2015

Kancelarija za evropske integracije je objavila predlog liste najbolje vrednovanih projekata na četvrtom konkursu za dodelu finansijskih sredstava organizacijama civilnog društva. Predlog odluke o izboru projekata za dodelu bespovratnih sredstava možete da preuzmete ovde.

Zapisnik sa otvaranja pristiglih predloga projekata možete da preuzmete ovde.

 


Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva 2015.

17. april 2015.

U cilju podsticanja javne rasprave i debate o temama u vezi sa EU i procesom pristupanja Republike Srbije u EU u skladu sa sprovođenjem Strategije komunikacije o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji, a na osnovu Uredbe Vlade Republike Srbije o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja (&ldxuo;Službeni glasnik RS&rdxuo;, br. 8/12 i 94/13), Kancelarija za evropske integracije objavljuje konkurs za sprovođenje projekata u oblasti informisanja o sledećim temama:

1.Mitovi o EU u srpskoj javnosti (radionice, audio vizuelni materijali, publikacije, izložbe, digitalne kampanje);

2.EU podstiče stvaranje uređenije države (konkretni efekti članstva u EU) primenom mera u pregovaračkim poglavljima 23 i 24;

3.Politike Evropske unije: Prava i sigurnost potrošača u Evropskoj uniji;

4.Mladi i Evropska unija - šta nam donosi članstvo.

Na konkurs se mogu prijaviti kao nosioci projekta OCD koje su registrovane kod Agencije za privredne registre Republike Srbije (udruženja i fondacije), da nisu pod stečajem, te da su izmirile sve poreske obaveze.

Konkurs će biti otvoren od dana objavljivanja, 17. aprila do 7. maja 2015. godine.

Rešenje za pokretanje konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva možete da preuzmete ovde.

Rešenje za obrazovanje konkursne komisije možete da preuzmete ovde.

Dokument &bdxuo;Smernice za podnosioce predloga projekta&ldxuo; možete da preuzmete ovde.

POJAŠNjENjE USLOVA KONKURSA ZA FINANSIRANjE I SUFINANSIRANjE PROJEKATA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA, KOJI JE OBJAVILA KANCELARIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE17. APRILA 2015. možete da preuzmete ovde.

Obrazac za podnosioce predloga projekata možete da preuzmete ovde.

Obrazac budžeta projekta možete da preuzmete ovde.

Neophodne formulare za prijavljivanje takođe možete preuzeti i u prostorijama Kancelarije za evropske integracije, Sektor za komunikacije i obuku, Nemanjina 34.

Za eventualna pitanja i pojašnjenja obratite se Nataši Savić Janjić, nsavic@mei.gov.rs.

Konkurs za izbor učenika romske nacionalnosti upisanih u srednje škole za dodelu stipendija za školsku 2014/2015. godinu

U okviru projekta &bdxuo;Tehnička podrška za inkluziju Roma&ldxuo; (TARI) u skladu sa IPA 2012 programom za socijalni razvoj i Programom &bdxuo;Stipendija i mentorska podrška u srednjim školama u Srbiji&ldxuo; namenjenim Romima, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u saradnji sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS), koju predstavlja Misija OEBS-a u Srbiji i uz tehničku podršku Fonda za obrazovanje Roma (FOR) objavljuje konkurs za dodelu stipendija učenicima romske nacionalnosti koji pohađaju trogodišnje i četvorogodišnje srednje škole školske 2014/15. godine.

Tekst konkursa možete naći ovde, a potrebne obrasce preuzeti na ovom linku.

Ostale informacije u vezi sa raspisanim konkursom možete naći na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.


Poziv organizacijama civilnog društva za prijavu za odabir Sektorskih organizacija civilnog društva (SEKO)

26.05 2014 - U cilju nastavka saradnje sa organizacijama civilnog društva u oblasti planiranja programiranja, praćenja i izveštavanja o međunarodnoj pomoći, sa fokusom na Instrument za pretpristupnu pomoć, Kancelarija za evropske integracije poziva zainteresovane organizacije civilnog društva da se prijave na poziv za odabir Sektorskih organizacija civilnog društva (SEKO).

U dokumentu Poziv organizacijama civilnog društva predstavljeni su ciljevi programa saradnje sa OCD i data pravila prijavljivanja na Poziv, sa objašnjenjima o tome ko, kako i kada može da se prijavi, kao i način razmatranja i donošenja odluke o prijavama. Detaljne informacije o mandatu mehanizma, ciljevima i rezultatima, zainteresovanim stranama, kao i njihovim ulogama i odgovornostima možete naći u dokumentu Okvir programa saradnje.

Za prijavu na konkurs potrebno je popuniti: Prijavni formular.

Prijave se primaju do petka 20. juna 2014. godine do 15:30 časova na sledeću elektronsku adresu: seko@mei.gov.rs.

Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije, možete se obratiti Neveni Todosijević u Kancelariji za evropske integracije - Sektor za planiranje, programiranje, praćenje i izveštavanje o sredstvima EU i razvojnoj pomoći putem elektronske pošte: seko@mei.gov.rs.


Raspisan konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva

23.04 2014

U cilju podsticanja javne rasprave i debate o temama u vezi sa Evropskom unijom (EU) i procesom pristupanja Republike Srbije EU, a u skladu sa sprovođenjem Strategije komunikacije Vlade Republike Srbije o procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji, Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije raspisuje javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva u oblasti informisanja o procesu evropske integracije Republike Srbije.

Na javni konkurs se kao nosioci projekta mogu prijaviti organizacije civilnog društva koje su registrovane na teritoriji Republike Srbije, individualno ili u saradnji sa partnerima (lokalna samouprava, privredni sektor, akademska zajednica, nastavnici i učitelji, druge OCD, mediji).

Rok za podnošenje prijava je od dana objavljivanja javnog konkursa, 23. aprila do 13. maja 2014. godine.

Dokument &bdxuo;Smernice za podnosioce predloga projekta&ldxuo; možete da preuzmete ovde.

Obrazac budžeta projekta možete da preuzmete ovde.

Obrazac za podnosioce predloga projekata možete da preuzmete ovde.

Neophodne formulare za prijavljivanje takođe možete preuzeti i u prostorijama Kancelarije za evropske integracije, Sektor za komunikacije i obuku, Nemanjina 34.
Za eventualna pitanja i pojašnjenja obratite se Nataši Savić Janjić, nsavic@mei.gov.rs

Želimo vam uspeh u prijavljivanju.


Novo izdanje Vodiča kroz donatorsku zajednicu

15.04 2014

Građanske inicijative, zajedno sa Kancelarijom za evropske integracije, Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva i Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom, pripremili su jedanaesto izdanje Vodiča kroz potencijalne domaće i inostrane izvore finansiranja, za projekte OCD, lokalnih samouprava, MSP i preduzetnika u Srbiji za 2014. godinu. Vodič doprinosi boljoj informisanosti svih partnera i pruža uvid u sredstva za realizaciju najrazličitijih programskih i projektnih aktivnosti, a osnovni cilj mu je da osnaži civilni sektor u Republici Srbiji i olakša njegovo funkcionisanje i delovanje.

Po rečima Ivane Ćirković, direktorke Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, ovakav pregled potencijalnih donatora i raspoloživih sredstava omogućava ne samo organizacijama bolju informisanost i mogućnost planiranja, već je od značaja i za međunarodnu zajednicu u Republici Srbiji kao potencijalni osnov za bolje planiranje i koordinaciju budućeg obima i oblasti podrške, a u cilju obezbeđivanja efektivnijeg i efikasnijeg investiranja u razvojne programe.

Vodič možete da preuzmete ovde.


Odabrani projekti u okviru konkursa za finansiranje projekata organizacija civilnog društva u oblasti informisanja o Evropskoj uniji i o različitim aspektima evropske integracije Srbije

30.05 2013

Na osnovu liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa, odabrani su projekti kojima se iz budžeta Republike Srbije dodeljuju sredstva zafinansiranje i sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva po sprovedenom javnom konkursu koji je Kancelarija za evropske integracije objavila 17. aprila 2013, godine, i to:

Na osnovu liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa, odabrani su projekti kojima se iz budžeta Republike Srbije dodeljuju sredstva zafinansiranje i sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva po sprovedenom javnom konkursu koji je Kancelarija za evropske integracije objavila 17. aprila 2013, godine, i to:

1. Projekat &bdxuo;Evropska unija- prilika ili prepreka&ldxuo;, koji je podneo Evropski pokret u Srbiji.

2. Projekat &bdxuo;Euglas- debatom i glasom mladih do EU&ldxuo;, koji je podneo Centar za razvoj građanskog društva PROTEKTA.

3. Projekat &bdxuo;Uspešna partnerstva na putu ka EU&ldxuo;, koji je podnela organizacija Građanske inicijative.

4. Projekat &bdxuo;Azbuka EU&ldxuo;, koji je podnela organizacija JAZAS Požarevac.

5. Projekat &bdxuo;U susret Evropi&ldxuo;, koji je podne o Centar za toleranciju i integraciju.

Sredstva za projekte po ovom konkursu obezbeđena su budžetom Republike Srbije za 2013. godinu (&bdxuo;Službeni glasnik RS&rdxuo;, broj 101/11) u okviru razdela 3.8 - Kancelarija za evropske integracije, funkcija 110, ekonomska klasifikacija 481 - dotacije nevladinim organizacijama, a raspored i korišćenje sredstava utvrđeni su Planom realizacije budžeta Kancelarije za evropske integracije za 2013 godinu.

Odluku o izboru projekata možete da preuzmete ovde.

Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa možete da preuzmete ovde.

Izašla publikacija &bdxuo;Mladi u akciji u Srbiji&ldxuo;

28. maj 2013.

Nevladina organizacija &ldxuo;Hajde da…&ldxuo; uz podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije i SALTO resurs centra za jugoistočnu Evropu, izdala je publikaciju &bdxuo;Mladi u akciji u Srbiji&rdxuo; u kojoj je dat kratak pregled korišćenja istoimenog programa , sa podacima odobrenih projekata u period od 2007-2012.

Srbija je vodeća zemlja na Balkanu u korišćenju ovog EU programa, sa preko 242 realizovana projekta od 2007. godine.

Pubčikaciju možete da preuzmete na sledećem linku: http://www.mladiuakciji.rs/pdf/MuA_Srbija-web_SR.pdf

Konkurs za projekat &bdxuo;Jačanje slobode medija&ldxuo;

23. maj 2013.

Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji raspisal je konkurs za predloge projekta koji bi doprineli slobodi izražavanja i uspešnom sprovođenju medijskih standarda EU na svim nivoima vlasti u Republici Srbiji i unapređenju istraživačkog izveštavanja putem podrške kvaliteta u medijskoj produkciji u oblasti vladavine prava, uz finansijsku pomoć Nacionalnog programa za Srbiju IPA 2012.

U skladu sa prioritetima za podršku IPA Republici Srbiji, u periodu pokrivenom Višegodišnjim indikativnim planskim dokumentom (MIPD) za 2011-2013, identifikovane su sledeće ciljne oblasti: jačanje vladavine prava i javne uprave, prevazilaženje ekonomske krize i povećanje konkurentnosti i socijalne inkluzije i pomirenja.

Ovaj poziv za podnošenje predloga projekata finansira se iz Nacionalnog programa IPA 2012 u svrhu jačanja slobode izražavanja i unapređenja profesionalnosti medija. Program ima za cilj promovisanje kvalitetne medijske produkcije i istraživačkog novinarstva u oblasti dobrog upravljanja, ljudskih prava i zaštite manjina, slobode izražavanja i pomirenja u regionu.

Datum zatvaranja konkursa je 20. Jun 2013.

Više infoemacija o konkursu možete pronaći na sajtu Delegacije EU u Srbiji : http://www.europa.rs/kakoDoFondova/otvoreno.html

Otvorena EKSČEJNDž grant šema

23. maj 2013.

Delegacija Evropske unije u Srbiji raspisala je poziv za podnošenje predloga projekata koji će doprineti postizanju strateških nacionalnih prioriteta u oblasti zaštite životne sredine, lokalnog ekonomskog razvoja i socijalne zaštite na lokalnom nivou u Republici Srbiji uz finansijsku pomoć iz Nacionalnog programa IPA 2012.

Exchange 4 je dvogodišnji program koji finansira Evropska unija, njime rukovodi Delegacija Evropske unije u Srbiji, a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opština Srbije.

Opšti cilj Programa EKSČEJNDž 4 je da doprinese procesu strateških promena na lokalnom nivou kroz unapređenje administrativnih kapaciteta i efikasnosti pružanja usluga u jedinicama lokalne samouprave u Srbiji, u skladu sa principima reforme javne uprave, posebnim nacionalnim politikama i praksom EU.

Kako bi doprineo postizanju opšteg cilja, svrha Programa je jačanje jedinica lokalne samouprave u oblasti opštinskog planiranja, finansija i pružanja usluga, na osnovu postignitih rezultata iz prethodnih faza programa podrške jačanju kapaciteta lokalnih samouprava, kroz sledeće specifične ciljeve podeljene na tri komponente:

Komponenta 1:

Podrška sprovođenju relevantnih nacionalnih prioriteta lokalnih samouprave kroz povezivanje sektorskih strategija i akcionih planova i razvoj specifičnih opštinskih infrastrukturnih projekata.

Komponenta 2:

Podrška fiskalnoj decentralizaciji kroz olakšavanje primene novih finansijskih propisa u oblasti programskog budžetiranja, poreskih administracija i alternativnih izvora finansiranja.

Komponenta 3:

Podrška sprovođenju prioritetnih nacionalnih politika u oblastima ekonomskog razvoja, socijalnih usluga i zaštite životne sredine na lokalnom nivou, kroz projekte u okviru grant šeme

Rok za dostavu predloga projekata je 4.jul 2013. godine

Planirana je organizacija regionalnih info dana čiji termin i lokaciju održavanja ćemo naknadno objaviti.

Svu neophodnu dokumentaciju možete da preuzmete sa sajta: http://www.exchange.org.rs/

Raspisan konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva

17.04 2013

U cilju podsticanja javne rasprave i debate o temama u vezi sa Evropskom unijom (EU) i procesom pristupanja Republike Srbije EU, a u skladu sa sprovođenjem Strategije komunikacije Vlade Republike Srbije o procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji, Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije raspisuje javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva u oblasti informisanja o procesu evropske integracije Republike Srbije.

Na javni konkurs se kao nosioci projekta mogu prijaviti organizacije civilnog društva koje su registrovane na teritoriji Republike Srbije, individualno ili u saradnji sa partnerima (lokalna samouprava, privredni sektor, akademska zajednica, nastavnici i učitelji, druge OCD, mediji).

Rok za podnošenje prijava je od dana objavljivanja javnog konkursa, 17. aprila do 07. maja 2013. godine.

Dokument &bdxuo;Smernice za podnosioce predloga projekta&ldxuo; možete da preuzmete ovde.

Obrazac budžeta projekta možete da preuzmete ovde.

Obrazac za podnocioce predloga projekata možete da preuzmete ovde.

Neophodne formulare za prijavljivanje takođe možete preuzeti i u prostorijama Kancelarije za evropske integracije, Sektor za komunikacije i obuku, Nemanjina 34.

Za eventualna pitanja i pojašnjenja obratite se Nataši Savić Janjić, nsavic@mei.gov.rs

Želimo vam uspeh u prijavljivanju.

Konkurs za master program &bdxuo;Međunarodni odnosi evropske studije&ldxuo;

23. januar 2013.

Fakultet za pravno - političke nauke Univerziteta u Segedinu u partnerstvu sa francuskim Institutom za političke studije iz Lila i belgijskim Institutom za evropske studije Katoličkog univerziteta u Luvenu, raspisali su konkurs za master studije pod nazivom &bdxuo;Međunarodni odnosi evropske studije&ldxuo;. Program traje dve godine, a više informacija možete pronaći ovde.

Poziv za predaju projekata u okviru programa Višegrad +

5. decembar 2012

Ambasada Republike Češke obaveštava da je Međunarodni Višegradski fond izdao Poziv za predaju projekata u okviru grant programa Višegrad +.

Ambasada Republike Češke obaveštava da je Međunarodni Višegradski fond izdao Poziv za predaju projekata u okviru grant programa Višegrad +.

Projekti bi trebalo da odgovaraju najmanje jednom od sledećih prioriteta: vladavina prava, dobra vladavina i regionalna saradnja, i trebalo bi da budu usmereni na prenošenje znanja između nevladinih organizacija Višegradske Grupe i zapadnog Balkana.

Rok za predaju projekata je 30. decembar 2012. godine. Poziv za predaju projekata je dostupan na

http://www.mzv.cz/belgrade/sr/informacije/poziv_za_predaju_projekata_u_okviru.html

Pregled konkursa i rokova u okviru Programa &ldxuo;Evropa za građane i građanke&rdxuo;

4. decembar 2012.

&bdxuo;Evropa za građane i građanke&rdxuo; je program Evropske komisije koji ima za cilj da Evropu približi građanima i omogući im aktivno učešće u izgradnji i ostvarivanju evropske ideje. Kroz ovaj program građani dobijaju mogućnost da učestvuju u transnacionalnim razmenama i saradnji i da tako doprinesu razvijanju osećaja pripadnosti evropskim vrednostima i jačanju evropskih integracija.
Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije je nacionalna kontakt tačka za projekat Evropa za građane i građanke.

Pregled konkursa i rokova u okviru Programa &ldxuo;Evropa za građane i građanke&rdxuo;

Aktivnost 1 - Aktivni građani/građanke za Evropu

Krajnji rok za podnošenje predloga projekata

Mera 1.1 Sastanci građana i građanki gradova - pobratima

01/02/2013

12:00 (u podne)

01/06/2013

12:00 (u podne)

01/09/2013

12:00 (u podne)

Mera 1.2 Tematska udruživanja gradova- pobratima

01/02/2013

12:00 (u podne)

01/09/2013

12:00 (u podne)

Mera 2.1: Projekti građana i građanki

01/06/2013

12:00 (u podne)

Mera 2.2: Mere podrške

01/06/2013

12:00 (u podne)

Aktivnost 2 - Aktivno civilno društvo u Evropi

 

Mera 1: Strukturna podrška organizacijama koje se bave istraživanjem evropskih javnih politika (tink-tenk)

Mera 2: Strukturna podrška organizacijama civilnog društva koje deluju na evropskom nivou

15/11/2012 (istekao rok)

Mera 3: Podrška projektima organizacija civilnog društva

01/02/2013

12:00 (u podne)

Aktivnost 3 - Zajedno za Evropu

(bespovratna sredstva nisu dostupna u okviru ove aktivnosti)

Ovom aktivnošću delimično upravlja Generalni Direktorat za komunikacije Evropske komisije

Aktivnost 4 - Aktivno evropsko sećanje

01/06/2013

12:00 (u podne)

Kraljevina Norveška dodeljuje sredstva za projekte manjih razmera

3. avgust 2012.

Ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu dodeljuje sredstva za projekte manjih razmera, namenjena razvoju civilnog društva i lokalnih zajednica u Srbiji i Crnoj Gori.

Pomoć bi trebalo da koristi društvu na svim nivoima. Najčešće se prijavljuju institucije i organizacije javnog sektora ili civilnog društva. Vrlo važnu ciljnu grupu čine etničke manjine, deca, mladi ljudi i žene. Sve organizacije dužne su da podnesu dokaz o registraciji.

Više informacija o konkursu možete pronaći ovde.

Konkurs: Milion evra za civilni sektor u Srbiji

23.07.2012.

Delegacija Evropske unije u Srbiji raspisala je konkurs za novi krug podrške za organizacije civilnog društva u Srbiji, čiji godišnji fond iznosi milion evra.

Konkurs je otvoren od 29. jula do 15. avgusta i važi za celu teritoriju Srbije, a šef sektora operacija Delagacije EU u Srbiji Martin Kern ističe da će u centru pažnje biti programi koji se tiču ljudskih prava, političkog pluralizma, borbe protiv diskriminacije na svim nivoima, međuetničke, međuverske i međukulturne tolerancije.

Na konferenciji za novinare u beogradskom Medija centru, Kern je istakao značaj civilnog društva u promociji ljudskih prava.

&xuot;Civilni sektor je jedan od ključnih igrača u evrointegraciji, izgradnji demokratije i demokratskog društva, u pomoći tranziciji. Aktivno uključenje civilnog sektora važno je da bi građani mogli da utiču na politiku vlade, da učestvuju u donošenju odluka i da budu kontrolor javnom sektoru&xuot;, istakao je Kern.

Menadžerka programa Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR) Ana Milenić objasnila je da se projektni predlozi na konkurs mogu podnositi iz jedne ili više oblasti, a da je uslov za učešće da aplikant bude neprofitna organizacija - a ne može aplicirati, na primer, politička stranka.

Po njenim rečima, ukupni fond od milion evra podeljen je na dva &xuot;lota&xuot; od po 500.000 evra.

Razlika je što se u jednom konkuriše za minimalni iznos od 10.000 evra do maksimalnog od 50.000, s tim da je minimalno učešće kofinansiranja pet odsto, a u drugoj &xuot;grupi&xuot;, odnosno &xuot;lotu&xuot; - za projekte od 50.000 evra do 100.000, uz minimalno kofinansiranje od 20 odsto.

Svi detalji o konkursu, koji će u sredu biti predstavljen i u Nišu, a u petak u Novom Sadu, dostupni su i na sajtu Delegacije EU u Srbiji.

Program jačanja kapaciteta OCD

18.07.2012.

Evropski pokret u Srbiji, Beogradska otvorena škola, Centar za razvoj građanskog društva Protecta i UNECOOP otvorili su konkurs za učešće na Programu jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva u okviru projekta Znam kako da delujem.

Petodnevni Program jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva biće realizovan u periodu od 24. do 28. septembra 2012. godine. Sve troškove učešća na Programu snose organizatori.

Program jačanja kapaciteta sastoji se od dve komponente:

1) Znanja

Ovaj deo Programa posvećen je upoznavanju predstavnika OCD sa najznačajnijim aktima domaćeg i EU zakonodavstva, kao i sa raspoloživim pravnim mehanizmima za vođenje odgovorne politike životne sredine. Pozitivna iskustva i primere dobre prakse preneće eksperti iz regiona Zapadog Balkana.

2) Veštine

Ovaj deo Programa ima za cilj da ojača kapacitete predstavnika OCD za planiranje i sprovođenje kampanja koje doprinose aktivnom učešću građana u donošenju odluka u oblasti životne sredine.

Ako:

- ste predstavnik ste organizacije civilnog društva koja deluje u oblasti unapređenja i zaštite životne sredine;

- Vaša organizacija je registrovana na teritoriji jednog od navedenih okruga: Nišavskog, Topličkog, Pirotskog, Jablaničkog i Pčinjskog (spisak gradova i opština koji pripadaju pomenutim okruzima možete pronaći ovde);

- Ste motivisani da svojim delovanjem unapređujete politiku životne sredine na lokalnom nivou kroz aktivno učešće u njenom kreiranju i sprovođenju i kroz dijalog svih zainteresovanih strana u ovom procesu.

Prijavite se do 20. avgusta 2012. godine.

Više informacija o samom projektu možete pronaći na veb stranici www.znaskako.rs

Voodič kroz evropske fondove za neprofitni sektor 2012-2013

16. 07. 2012,

Evropski servis za građansku akciju (ECAS) objavio je Vodič kroz evropske fondove za neprofitni sektor, 2012-2013. Ova publikacija obezbeđuje relevantne informacije u vezi sa budžetskim linijama sa korisnim detaljima i informacijama u vezi sa pretpristupnim instrumentima (IPA), Programom susedske saradnje (ENPI) strutkrunim fondovima, savetima za kofinansiranje.

Vodič poseduje i spisak evrospkih fondacija, kao i pregled načina na koji se budžet EU kreira i funkcioniše, uz korisne savete kako obezbediti finansiranje od strane EU. Za više informacija o Vodiču posetite Internet stranicu: http://www.ecas-citizens.eu/content/view/448/401/

Poslovanje neprofitnih institucija u 2011. godini

12. 07.2012.

U Agenciji za privredne registre izrađeno je i objavljeno Saopštenje o poslovanju neprofitnih institucija u Republici Srbiji u 2011. godini, kojim je obuhvaćeno poslovanje drugih pravnih lica - političkih stranaka, udruženja, sportskih udruženja, društava i saveza u oblasti sporta, zadužbina i fondacija, ustanova i ostalih oblika organizovanja koji su poslovali u Republici Srbiji u 2011. godini.

Aktivnost neprofitnih institucija sagledana je na osnovu podataka za 26.690 drugih pravnih lica za koje su redovni godišnji finansijski izveštaji za 2011. godinu primljeni i obrađeni u Agenciji, u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji.

Od ukupnog broja drugih pravnih lica polovinu čine udruženja, a više od trećine sportska udruženja, društva i savezi u oblasti sporta. Posmatrano sa aspekta veličine, mala druga pravna lica čine čak 99,8% ukupnog broja drugih pravnih lica. Neprofitne institucije su u 2011. godini zapošljavale 37.142 radnika, pri čemu je najviše radnika bilo zaposleno u ustanovama (69,3%).

U 2011. godini u uslovima vrlo neizvesnog poslovnog okruženja neprofitne institucije su poslovale sa pozitivnim neto finansijskim rezultatom u iznosu od 1,6 mlrd dinara, koji je za trećinu manji u odnosu na prethodnu godinu. Najveći pozitivan neto finansijski rezultat u iznosu od 2,7 mlrd dinara iskazale su ustanove, a on je veći za 34,5% u odnosu na prethodnu godinu. Udruženja su takođe poslovala sa pozitivnim rezultatom (0,4 mlrd dinara), ali je on za dve petine manji u odnosu na prethodnu godinu. S druge strane, sportska udruženja, društva i savezi u oblasti sporta beleže negativan neto finansijski rezultat u iznosu od 1,4 mlrd dinara, koji je povećan za 46,3% u odnosu na 2010. godinu.

Za obavljanje svojih aktivnosti neprofitne institucije su angažovale 133 mlrd dinara ukupnih sredstva i 64 mlrd kapitala. Pri tome, sa više od polovine sredstava i kapitala neprofitnih institucija raspolažu ustanove.

Kumulirani gubici neprofitnih institucija u 2011. godini smanjeni su za 9,8% u odnosu na prethodnu godinu i iznose 15 mlrd dinara. Od toga, 53,1% se odnosi na sportska udruženja, društva i saveze u oblasti sporta.

Saopštenjem je obuhvaćeno i poslovanje sindikalnih organizacija koje su finansijske izveštaje za 2011. godinu predale Agenciji za privredne registre.

Saopštenje o poslovanju neprofitnih institucija u Republici Srbiji u 2011. godini, možete da preuzmete ovde.

(Vest objavljena na sajtu Agencije za privredne registre Republike Srbije)

Odluka o izboru projekata

11. 07. 2012.

Na osnovu liste vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa, odabrani su projekti kojima se iz budžeta Republike Srbije dodeljuju sredstva zafinansiranje i sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva po sprovedenom javnom konkursu koji je Kancelarija za evropske integracije objavila 24. maja 2012. godine, i to:

1. Projekat &ldxuo;EUforija - kviz znanja o EU za učenike niških srednjih škola, koji je podneo Centar za razvoj građanskog društva Protekta

2. Projekat &rdxuo;Evropa čeka iza ugla&rdxuo;, koji je podneo Resurs centar Leskovac

3. Projekat &rdxuo;IPARD Južni Banat&rdxuo;, koji je podneo Lider + Banatski Karlovac

Odluku o izboru projekata možete da preuzmete ovde.

Zbog velikog interesovanja organizacija civilnog društva, te kvaliteta pristiglih projekata, UNDP Srbija i Kancelarija za evropske integarcije su odlučili da deo sredstava koji je UNDP Srbija namenio Kancelariji za evropske integracije, odnosno Sektoru za komunikacije i obuku za sprovođenje Strategije komunikacije Vlade Republike Srbije o procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji, podrže (a na osnovu liste vrednovanja i rangiranja, koju je utvrdila konkursna komisija) još dva projekta, i to:

1. Projekat &ldxuo;U susret politikama Evropske unije - klimatski i ekološki paket za dobrobit građana Srbije&rdxuo;, koji je podneo Centar za ekologiju i održivi razvoj

2. Projekat &ldxuo;Beogradski model Evropske unije 2012&rdxuo;, koji je podnelo Studentsko udruženje BEUM

 

Vrednovani i rangirani predlozi projekata novog konkursa Kancelarije za evropske integracije

27.06 2012

Na osnovu Konkursa za finansiranje projekata organizacija civilnog društva u oblasti informisanja o Evropskoj uniji i o različitim aspektima evropske integracije Srbije, koji je Kancelarija za evropske integracije (KEI) raspisala u maju 2012. godine, komisija u sastavu: Ivana Đurić, predsednik komisije, KEI, Nataša Savić, član komisije, KEI, Jelena Manić, Program razvoja Ujedinjenih nacija (UNDP), član komisije i Ivana Ćirković, Kancelarija Vlade Srbije za saradnju sa civilnim društvom, član komisije utvrdila je listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa, nakon što je pregledala sve prispele prijave. Informaciju i listu možete da preuzmete OVDE .

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva

24.05 2012

U cilju podsticanja javne rasprave i debate o temama u vezi sa EU i procesom pristupanja Republike Srbije u EU, a u skladu sa sprovođenjem Strategije komunikacije Vlade Republike Srbije o procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji, Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije raspisuje javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva u oblasti informisanja o Evropskoj uniji i o različitim aspektima evropske integracije Srbije.

Na javni konkurs se mogu prijaviti kao nosioci projekta OCD koje su registrovane na teritoriji Republike Srbije, individualno ili u saradnji sa partnerima (lokalna samouprava, privredni sektor, akademska zajednica, nastavnici i učitelji, druge OCD, mediji).

Rok za podnošenje prijava je od dana objavljivanja javnog konkursa do 8. juna 2012.

Dokument &laxuo;Smernice za podnosioce predloga projekta&raxuo; možete preuzeti ovde.

Obrazac budžeta projekta možete preuzeti ovde.

Obrazac za pisanje predloga projekta možete da preuzmete ovde.

Održan četvrti sastanak Zajedničkog nadzornog odbora IPA programa prekogranične saradnje Bugarska - Srbija

10. novembar 2011.

Kancelarija Vlade Srbije za evropske integracije, u svojstvu Nacionalnog tela za Programe prekogranične saradnje i Ministarstvo za regionalni razvoj i javne radove Republike Bugarske, kao Upravljačko telo IPA Programa prekogranične saradnje Bugarska - Srbija, održali su 10. novembra 2011. godine Četvrti sastanak Zajedničkog nadzornog odbora IPA programa prekogranične saradnje Bugarska - Srbija. Tema sastanka je usvajanje prijavnog paketa za Drugi poziv za prikupljanje predloga projekata u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Bugarska - Srbija.

Drugi poziv (konkurs) finansira se iz Programa za 2010. i 2011. Godinu u visini od 8,74 miliona evra, od kojih je 15% deo sopstvenog finansiranja dok ostalih 85% čine IPA sredstva namenjena Programu. Vrednost pojedičnih projekata koji će biti odobreni će iznositi od 20.000 do 1.000.000 evra. Otvaranje poziva je planirano za sredinu novembra 2011. god, sa rokom za dostavljanje predloga projekata do sredine februara 2012. godine.

Za sredstva mogu konkurisati:

1. Neprofitna pravna lica

2. Sva registrovana na teritoriji obuhvaćenoj Programom - Borski, Zaječarski, Nišavski, Pirotski, Jablanički i Pčinjski okrug u Srbiji, kao i okruzi Vidin, Montana, Sofija, Pernik, Ćustendil i Sofija - grad oblast

3. Neprofitna pravna lica koja imaju partnera sa druge strane granice

Programi prekogranične saradnje su instrument Evropske unije za pružanje podrške saradnji institucija u pograničnim oblastima susednih država, a od 2004. godine do danas, u Srbiji je finansijski podržano oko 200 projekata. Trenutno se u Republici Srbiji sprovodi osam programa - sa Mađarskom, Rumunijom, Bugarskom, Crnom Gorom, Bosnom i Hercegovinom, Hrvatskom, Jadranski program i program &ldxuo;Jugoistočna Evropa&ldxuo;.

Cilj Programa prekogranične saradnje Bugarska-Srbija je jačanje teritorijalnog jedinstva pograničnog regiona Bugarske i Srbije, konkurentnost teritorije, kao i održivost razvoja kroz ekonomsku, socijalnu i saradnju na polju zaštite životne sredine duž administrativne granice

Nakon Prvog poziva za predloge projekata u okviru Programa prekogranične saradnje Srbije i Bugarske, u avgustu ove godine, prijavljeno je 115 predloga projekata, a potpisano 52 ugovora o donaciji ukupne vrednosti 11,5 miliona evra za partnere iz obe zemlje.

Više informacija o Programu: www.evropa.gov.rs  

Mladi Evropljanin godine

18. oktobar 2011.

Nemačka fondacija Švarckopf raspisala je konkurs za nagradu &bdxuo;Mladi Evropljanin godine&ldxuo;. Nagrada je namenjena mladima, od 18 do 26 godina i dodeljuje se za poseban angažman u unapređivanju razumevanja među narodima i doprinos u evropskim integracijama. Aktuelni laureat je dvadesettrogodišnji Stefan Ivanović iz BiH. Nagradna suma iznosi 5000 evra i namenjena je praksi u Evropskom parlamentu ili u nekoj drugoj evropskoj instituciji. Rok za prijavljivanje je 30. oktobar 2011. god. Informaciju i prijavni formular za konkurs možete pronaći na http://www.schwarzkopf-stiftung.de/page.11.860.Nomination.html

 

Prvi kvartalni izveštaj o realizaciji Programa saradnje sa organizacijama civilnog društva

23. avgust 2011.

Program saradnje sa organizacijama civilnog društva u oblasti planiranja razvojne pomoći, posebno programiranja i praćenja korišćenja Instrumenta za pretpristupnu pomoć, predstavio je Prvi kvartalni izveštaj o realizaciji u periodu od 21.3. do 21.6.2011. godine. Celokupan izveštaj možete da preuzmete ovde.

Poziv za dostavljanje sugestija na Operativne programe za ekonomski razvoj i za razvoj ljudskih resursa

2. jun 2011.

Kancelarija za evropske integracije obaveštava javnost da je u toku priprema Operativnih programa za IPA komponentu III(Regionalni razvoj) i IPA komponentu IV(Razvoj ljudskih resursa) i poziva sve organizacije civilnog društva da dostave svoje sugestije i komentare naova dva dokumenta.

 

Osnovni preduslovi za korišćenje IPA komponenti III(Regionalni razvoj) i IV(Razvoj ljudskih resursa) su sticanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji i akreditacija decentralizovanog sistema upravljanja sredstvima EU.Vlada Republike Srbije započela je pripreme za korišćenje sredstava iz ovih komponenti tokom 2009. godine.

Da bi se sredstva predviđena ovim komponentama koristila, između ostaloga, neophodno je pripremiti i odgovarajuće strateške dokumente, kao što su Okvir strateške usklađenosti kao okvirni dokument za obe komponente i Operativni programi.

Više o nacrtima Operativnih programa možete pročitati ovde.

Odabrana Sektorska organizacija civilnog društva za sektor konkurentnosti

17. maj 2011.

Komisija za odabir Sektorskih organizacija civilnog društva (SEKO), u sastavu: Ivana Ćirković (Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom), Sergej Vujačić (projekat Technical Assistance to Civil Society Organisations - TACSO), Milovan Filimonović i Mirjana Lazović (Kancelarija za evropske integracije), odabrala je u utorak 17. maja SEKO u sastavu: Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj, Asocijacija malih i srednjih preduzeća i preduzetnika Srbije - Udruženje poslodavaca Srbije i Fond za razvoj ekonomske nauke (vodeći partner Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj) za sektor konkurentnosti (uključujući mala i srednja preduzeća, istraživanje i razvoj, informaciono-komunikacione tehnologije, turizam, poslovnu infrastrukturu, industriju i trgovinu).

Odabir je izvršen na osnovu kriterijuma definisanih u Programu saradnje sa organizacijama civilnog društva (OCD) u oblasti planiranja razvojne pomoći, posebno programiranja i praćenja korišćenja Instrumenta za pretpristupnu pomoć (Program).

Novoodabrani konzorcijum OCD pridružen je već uspostavljenom SEKO konsultativnom mehanizmu koji obuhvata sektorske organizacije civilnog društva u sektorima vladavine prava, reforme državne uprave, građanskog društva, medija i kulture, razvoja ljudskih resursa, poljoprivrede i ruralnog razvoja i životne sredine i energetike.

Program saradnje sa organizacijama civilnog društva možete preuzeti ovde.

Više o SEKO konsultativnom mehanizmu možete pronaći na:
http://www.cdspredlaze.org.rs/

Govorite evropski - &xuot;Intenzivni seminar o EU&xuot;

U okviru projekta &bdxuo;Govorite evropski&rdxuo;, koji finansira Evropska unija, u februaru je upućen poziv zainteresovanim profesionalcima- zaposlenima u privrednim komorama i medijima, aktivistima u organizacijama civilnog društva,univerzitetskim i srednjoškolskim profesorima, da se prijave za drugi ciklus programa, koji će se odvijati na Koledžu Evropa u Brižu (Belgija).

Kandidati suimali mogućnost da se prijave za:

•Klasičan seminar (3 - 23. jula, 2011.)

•Specijalizovaniseminar(25. septembra -15. oktobra 2011.)

Državljanstvo Republike Srbije, dobro znanje engleskog jezika, iskustvou poslovima koji podrazumevaju intenzivnu komunikaciju as preduzećima, institucijama, učenicima, studentima i širom javnošću,bili su neophodni uslovi za prijavu.

Prednost suimali kandidati iz nevladinih i volonterskih organizacija, medija ili obrazovnih institucija, za koje je ocenjeno daprema ciljevima i opisu radnog mesta značajno mogu da doprinesu širenju znanja o EU.

Projekat pokriva direktne troškove programa obuke, uključujući i putovanje u inostranstvo, smeštaj,troškove ishrane i studijskih poseta, školarinu i kompletne materijale.

Rok za podnošenje elektronske prijave bio je ponedeljak 28. mart do 12 časova, dokprijave poslate poštom,treba da stignu na adresu kancelarije projekta,najkasnije u subotu 26. marta 2011. godine.

Više o projektu možete saznati nainternet strani www.govev.rs.

 

Prva radionica USAID Projekta održivog lokalnog razvoja

3. mart 2011.

Kancelarija za evropske integracije Republike Srbije i USAID Projekat održivog lokalnog razvoja, održali su 3. marta 2011. godine prvu zajedničku radionicu radnog planiranja, kojoj su prisustvovali predstavnici iz više od deset ministarstava i institucija Vlade Srbije, kao i predstavnici donatorskih zajednica i građanskog društva.

Na otvaranju radionice učesnicima se obratila direktorka Kancelarije za EU integracije Milica Delević, direktorka Misije USAID u Srbiji Suzan Fric i zamenik šefa Delegacije EU u Srbiji Adriano Martins.

USAID Projekat održivog lokalnog razvoja je prvi projekat koji se sprovodi u okviru bilateralnog Sporazuma o tehničkoj saradnji između Vlade Srbije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država. Reč je petogodišnjem projektu, vrednom 21 milion dolara, koji je počeo sa radom u januaru 2011.godine. Glavni cilj programa jeste da doprinese ostvarivanju dugoročnog razvoja lokalnih zajednica u Srbiji, kroz efikasniju i transparentniju upravu, jačanje civilnog i omladinskog sektora i stvaranje povoljnije klime za razvoj privatnog sektora i otvaranje novih radnih mesta.

Odabrane Sektorske organizacije civilnog društva

25. februar 2011.

U skladu sa pozivom za uspostavljanje Programa saradnje sa organizacijama civilnog društva (OCD) u oblasti planiranja razvojne pomoći, posebno programiranja i praćenja korišćenja Instrumenta za pretpristupnu pomoć (Program), u petak 25. februara, održano je zasedanje Komisije za odabir Sektorskih organizacija civilnog društva (SEKO) u sastavu: Ivana Ćirković (Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom), Sergej Vujačić (projekat Technical Assistance to Civil Society Organisations - TACSO), Milovan Filimonović i Mirjana Lazović ( Kancelarija za evropske integracije).

Komisija je, u skladu sa kriterijumima definisanim u Programu, odabrala SEKO za sledeće sektore:

1. SEKO u sastavu Beogradski centar za bezbednosnu politiku, Beogradski centar za ljudska prava i Grupa 484 (vodeći partner Beogradski centar za bezbednosnu politiku) za sektor vladavine prava (uključujući pravdu i unutrašnje poslove, zaštitu ljudskih i manjinskih prava i sl.)

2. SEKO u sastavu Evropski pokret u Srbiji, Beogradska otvorena škola i Beogradski fond za političku izuzetnost(vodeći partner Evropski pokret u Srbiji) za sektor reforme državne uprave (uključujući izgradnju institucija i usvajanje acxuis-a, upravljanje javnim finansijama, decentralizaciju vlasti, statistiku, elektronsku vladu)

3. SEKO u sastavu Udruženje građana za demokratiju i građansko obrazovanje &bdxuo;Građanske inicijative&ldxuo;, Nezavisno udruženje novinara Srbije i Centar za kulturnu dekontaminaciju (vodeći partner Građanske inicijative) za sektor građanskog društva, medija i kulture

4. SEKO u sastavu Beogradska otvorena škola, Evropski pokret u Srbiji i Unija poslodavaca Srbije (vodeći partner Beogradska otvorena škola) za sektor razvoja ljudskih resursa (zapošljavanje, obrazovanje, društvena inkluzija, uključujući omladinu)

5. SEKO u sastavu Udruženje građana Agromreža, Udruženje &bdxuo;Mreža za ruralni razvoj Srbije&ldxuo; i Udruženje građana &bdxuo;NIMBUS&ldxuo; (vodeći partner Agromreža) za sektor poljoprivrede i ruralnog razvoja

6. SEKO u sastavu Centar za ekologiju i održivi razvoj, Ambasadori životne sredine i Centar za razvoj građanskog društva PROTEKTA (vodeći partner Centar za ekologiju i održivi razvoj) za sektor životne sredine i energetike (uključujući otpad, otpadne vode, vodosnabdevanje, rudarstvo i sl.)

Zbog nedovoljnog broja i nezadovoljavajućeg kvaliteta prispelih prijava, rok za prijavljivanje za sektor konkurentnosti (mala i srednja preduzeća, istraživanje i razvoj, informaciono-komunikacione tehnologije, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina) i saobraćaja produžen je do petka, 11.marta 2011.

Pozivom za uspostavljanje Programa saradnje sa organizacijama civilnog društva u oblasti planiranja razvojne pomoći, Kancelarija za evropske integracije - Sektor za planiranje, programiranje, praćenje i izveštavanje o sredstvima EU i razvojnoj pomoći, započela je formiranje konsultativnog mehanizma sa OCD koji kao glavne nosioce aktivnosti podrazumeva Sektorske organizacije civilnog društva.

Pod Sektorskom organizacijom civilnog društva se podrazumeva konzorcijum organizacija civilnog društva od najviše tri partnera od kojih je jedna jasno u prijavi označena kao vodeći partner.

Privredna komora Srbije

7. jul 2004.

Kancelarija za pridruživanje EU Vlade Republike Srbije i Privredna komora Srbije zaključile su 7. jula 2004. godine Memorandum o saradnji, koji su potpisali Radmila Milivojević, sekretar Kancelarije i Miloš Radivojčević, potpredsednik Privredne komore.

Memorandum predstavlja okvir za saradnju i buduće učešće Komore, kao legitimnog predstavnika privredne zajednice, u procesu pridruživanja Evropskoj uniji. Imajući u vidu značaj procesa pridruživanja za našu privredu i specifične zahteve koje će ovaj proces postaviti pred privrednike, kao i postojeće kapacitete koje Komora ima u formi Biroa za saradnju sa Evropskom unijom, potpisnici Memoranduma su prepoznali značaj međusobne saradnje, redovne razmene informacija i stvaranja šireg konsenzusa o prioritetu evropske integracije u Srbiji, kao i aktivnog uključivanja privrede u čitav proces.

Potpisivanje Memoranduma o razumevanju sa Privrednom komorom Srbije inicirala je Kancelarija za pridruživanje EU Vlade Republike Srbije koja je, kao stručni organ Vlade, zadužena za koordinaciju procesa pridruživanja Evropskoj uniji.

Kancelarija i PKS će organizovanjem zajedničkih savetovanja, redovnom razmenom informacija, kao i organizovanjem zajedničke obuke i promotivnih aktivnosti raditi na proveri usklađenosti nacionalnog zakonodavstva sa propisima i standardima EU, unapređenju institucionalnih kapaciteta Republike Srbije u skladu sa zahtevima koji proističu iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, osposobljavanju kadrova i menadžmenta za potrebe pridruživanja EU i informisanju domaćih preduzeća o zahtevima unutrašnjeg tržišta EU.