Koheziona politika

Koheziona politika, poznata i kao Regionalna politika, predstavlja glavnu investicionu politiku Evropske unije, koja doprinosi stvaranju novih radnih mesta, poboljšanju kvaliteta života građana i povećanju ukupnog ekonomskog razvoja kako država članica, tako i EU u celini. Ona je takođe izraz solidarnosti, s obzirom da se podrška usmerava na manje razvijene regione i države članice EU - sa ciljem da se osnaži ekonomska, socijalna i teritorijalna kohezija Unije.

U decembru 2013. godine uspostavljen je pravni okvir za Kohezinu politiku za period 2014-2020. godina. Za navedeni period, budžet Kohezione politike iznosi 351,8 milijardi evra, a raspoređuje se na 28 država članica, u skladu sa definisanom metodologijom.

U programskom periodu 2014-2020 identifikovana su dva osnovna cilja kohezione politike:

  1. Investicije za rast i radna mesta  i
  2. Evropska teritorijalna saradnja, koja se realizuje kroz prekograničnu, transnacionalnu i međuregionalnu saradnju.

Koheziona politika 2014-2020 obezbeđuje neophodni investicioni okvir i mehanizam za ostvarivanje ciljeva razvojne strategije EU „Evropa 2020“, kroz fokusiranje podrške na 11 tematskih ciljeva.

Republika Srbija će sredstva iz pomenutih fondova moći da koristi kada postane članica EU. Pregovori za pristupanje Republike Srbije Evropskoj uniji u oblasti kohezione politike, u smislu ispunjenja zahteva i principa, i pripreme za njeno delotvorno sprovođenje, vode se kroz Poglavlje 22 - Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata.

Za više informacija pogledajte:

http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/what/investment-policy/

http://www.mei.gov.rs/upload/images/publikacije/17/koheziona_politika.pdf

http://www.mei.gov.rs/upload/documents/publikacije/nacela_kohezione_politike_giz2017.PDF

Osnovni instrumenti kroz koje se podrška sprovodi i usmerava na konkretne programe i operacije su:

Evropski fond za regionalni razvoj (EFRR)

Pruža podršku državama članicama EU i njihovim regionima sa ciljem da se otklone glavne regionalne nejednakosti i da se dostigne samoodrživi rast. Pre svega je usmeren na jačanje konkurentnosti privrede - kroz ulaganja u istraživanja, razvoj i inovacije, investicije u prizvodnju i infrastrukturu, urbani i lokalni razvoj, unapređenje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća i podršku prelasku na ekonomiju koja se zasniva na niskoj emisiji ugljen-dioksida u svim sektorima.

Evropski socijalni fond (ESF)

Pruža podršku državama članicama EU i njihovim regionima u ostvarivanju ciljeva politike zapošljavanja. Usmeren je na ulaganja u ljudske resurse kroz podršku zapošljavanju što većeg broja ljudi, podsticanje jednakog pristupa i jednakih mogućnosti za sve, podsticanje preduzetništva i aktivacije na tržištu rada, integracije imigranata, obezbeđivanje rodne ravnopravnosti, borbu protiv siromaštva, jačanje socijalne inkluzije, unapređenje obrazovanja i celoživotnog učenja. Kroz Inicijativu za zapošljavanje mladih (Youth employment initiative) iz ESF-a se podržavaju aktivnosti usmerene na mlađe od 25 godina, koji nisu zaposleni, u obrazovanju ili obuci.

Kohezioni fond (KF)

Pruža podršku najmanje razvijenim državama članicama EU čiji BND po stanovniku ne prelazi 90% proseka EU-27. Iz ovog fonda finansiraju se veliki projekti iz oblasti transportne infrastrukture i zaštite životne sredine. U programskom periodu 2014-2020 pruža podršku sledećim državama članicama: Bugarska, Hrvatska, Kipar, Češka, Estonija, Grčka, Mađarska, Letonija, Litvanija, Malta, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka i Slovenija.