Инструмент за претприступну помоћ 2014-2020.

Европска унија је у марту 2014. године успоставила нови инструмент подршке државама које се налазе у процесу придруживања и приступања ЕУ – Инструмент за претприступну помоћ II. За период 2014-2020 опредељено је укупно 11,7 милијарди евра, од чега оквирно 1,5 милијарди евра за Републику Србију. Треба, међутим, узети у обзир да је реч о индикативно утврђеном износу, док ће конкретни износи на годишњем нивоу зависити од спремности конкретних програма и пројеката.

Пружајући ову подршку, Европска унија настоји да подстакне спровођење неопходних реформи које су услов за за приступање Европској унији и економски и социјални развој. Подршка се најчешће огледа у пружању услуга обуке и стручног усавршавања, у набавци неопходне опреме, изградњи  инфраструктуре и слично. Као и у претходном периоду, фокус подршке  биће на секторима реформе јавне управе, владавине права, заштите животне средине, запошљавања, образовања, предузетништва, науке и истраживања, саобраћаја, енергетике, пољопривреде итд.

У овом програмском периоду до сада је усаглашено пет годишњих ИПА програма - за 2014, 2015, 2016, 2017. и 2018. годину. Они, уз подршку за програм ИПАРД, контрибуцију за Регионални програм стамбеног збрињавања (2017. и 2018.) и подршку организацијама цивилног друштва, представљају помоћ у укупном износу од преко милијарду евра.

Више информација можете да нађете на следећем линку: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/instruments/funding-by-country/serbia_en

ИПА 2014

Укупна вредност доприноса ЕУ програму ИПА 2014. износи 179,1 милиона евра, што, заједно са 10 милиона евра одобрених за обнову од поплава из вишекорисничке ИПА, износи 189,1 милион евра.

Програм ИПА 2014. укључује интервенције у следећим секторима: реформа јавне управе, унутрашњи послови, енергетика, конкурентност, развој људских ресурса и друштвени развој. Поред тога, помоћ укључује припрему пројектно-техничке документације за реализацију инфраструктурних пројеката, подршку процесу европских интеграција и усклађивање са правним тековинама ЕУ и надокнаду трошкова учешћа у програмима Уније.

Ради илустрације, од поменутог износа, 72 милиона евра је намењено отклањању последица од поплава које су задесиле Републику Србију 2014. године и предузимање мера за спречавање поплава у будућности.

Више информација можете да нађете на следећем линку:

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/serbia/ipa/2014/ipa-2014-serbia-action-programmes.pdf

 ИПА 2015.

Укупна вредност доприноса ЕУ програму ИПА 2015. износи 196,6 милиона евра. Вредност укупне алокације ИПА II за Србију за 2015. годину, која укључује ИПАРД и подршку организацијама цивилног друштва, износи 216,1 милион евра.

Програм ИПА 2015. обухвата финансирање у следећим секторима: реформа јавне управе, правосуђе, унутрашњи послови и саобраћај. Програм такође укључује припрему пројектно-техничке документације за реализацију инфраструктурних пројеката, подршку процесу европских интеграција и усклађивању са правним тековинама ЕУ и надокнаду трошкова учешћа у програмима Уније.

Примера ради,  Програм ИПА 2015. директно је подржао буџет Републике Србије за реформу сектора јавне управе са 80 милиона евра, а знатна средства инвестирана су у саобраћајну инфраструктуру. На основу Методологије за селекцију и приоритизацију инфраструктурних пројеката, као приоритетни транспортни пројекти подржани су модернизација и реконструкција железничке пруге Ниш –  Брестовац и изградња интермодалног терминала у Београду у износу од 55.000.000 евра.

Иако је износ подршке Србији у 2015. години, према одлуци Европске комисије, износио 201,4 милиона евра, захваљујући спремности предложених пројеката, Европска комисија је одобрила Програм који – заједно са алокацијом за ИПАРД и подршком организацијама цивилног друштва – премашује тај износ за 15 милиона евра.

Више информација можете да нађете на следећем линку:

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/serbia/ipa/2015/ipa-2015-serbia-action-programmes.pdf

ИПА 2016.

Укупна вредност доприноса ЕУ програму ИПА 2016. износи 166,4 милиона евра. Вредност укупне алокације ИПА II за Србију за 2016. годину, која укључује ИПАРД и подршку организацијама цивилног друштва, износи 189,4 милион евра.

Програм обухвата финансирање у следећим секторима: правда, конкурентност, људски ресурси и друштвени развој и унутрашњи послови. Поред тога, укључује и пројекте чији је циљ подстицање локалног развоја у градовима и општинама у Србији (EУ ПРО), подршку процесу европских интеграција и усклађивању са правним тековинама ЕУ и надокнаду трошкова учешћа у програмима Уније.

ЕУ ће значајно подржати и реформу образовања у Србији, средствима у износу од 27,4 милиона евра  – са циљем да се повећа његов квалитет, релевантност и инклузивност – као и реформу у сектору интегрисаног управљања границом, у укупном износу од 28 милиона евра.

Укупан износ средстава мањи је од оног који је предвиђен у Индикативном стратешком документу за Србију 2014-2020, у вредности од 207,9 милиона евра, јер је Европска комисија донела одлуку о смањењу годишњих издвајања свим ИПА корисницима за 10%, како би та средства могла да буду усмерена на остваривање других хитних приоритета (попут миграција).

Више информација можете да нађете на следећем линку:

https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/ipa2016-039801-serbia-action_programme.pdf

ИПА 2017.

Укупни доприноси ЕУ програму ИПА 2017. износе 138,2 милиона евра. Вредност укупне алокације ИПА II за Србију за 2017. годину је 186,7 милион евра.

Програм обухвата финансирање у следећим секторима: правосуђе, животна средина и енергетика. Програм такође укључује пројекте у вези с подршком процесу европских интеграција и усклађивању са правним тековинама ЕУ, као и надокнаду трошкова проистеклих из учешћа у програмима ЕУ.

На пример, програм предвиђа значајну подршку сектору животне средине у износу од 28,6 милиона евра, са циљем да се унапреде системи за прераду отпадних вода и управљање отпадом на локлном нивоу.  Такође, Унија је издвојила 49,6 милиона евра за енергетски сектор, како би пружила  подршку изградњи двосмерног гасовода за пренос природног гаса између Србије и Бугарске.

ИПА 2018.

Укупна вредност доприноса ЕУ програму ИПА 2018 износи 145,1 милиона евра што уз 34 милиона евра који су Републици Србије додељени у оквиру механизма „награђивања“ (енг. performance reward), укупно износи 179,1 милиона евра. Вредност укупне алокације ИПА II за Србију за 2018. годину која укључује ИПАРД, Регионални програм стамбеног збрињавања и подршку организацијама цивилног друштва износи 239,6 милиона евра.

Програм ИПА 2018 обухвата финансирање у следећим секторима: животна средина, конкурентност и развој људских ресурса и друштвени развој. Програм такође укључује интервенције везане за подршку статистици, процесу европских интеграција и усклађивање са правним тековинама ЕУ, као и надокнаду трошкова проистеклих из учешћа у програмима ЕУ.

Ради илустрације, у сектору заштите животне средине обезбеђују се додатна средства за инвестиције у износу од готово 62 милиона евра. Европска уније ће подржати изградњу система за пречишћавање отпадних вода у Нишу и околним местима. Као комплементарна интервенција, предвиђена је сарадња са градом Београдом у циљу унапређења енергетске ефикасности јавних објеката за широку намену и јачање свести о значају улагања у обновљиве изворе енергије. У сектору конкурентност, Европска унија ће издвојити готово 40 милиона евра за потребе подстицања и развоја иновација кроз стварање иновативних производа, услуга и технологија, технолошки развој и развој туристичке привреде на локалитетима у источној Србији која су под заштитом УНЕСКА. Најугроженије категорије становништва Србије ће бити подржане кроз овај програм у циљу проналажења одрживих стамбених решења и пружања подршке усвајању нових вештина и знања, преквалификацијама како би пронашли запослење или започели сопствени бизнис.